D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_54_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A román királyi pár Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Román királyi pár Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fejedelmi vendégek a Magyar Tud. Akadémia palotájának kapujánál
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1844-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 40. sz. (1897. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudományos akadémia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vendéglátás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károly (Románia: király), I. (1839-1914)
 M i n ő s í t ő : személynév
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. szeptember 29.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A román királyi pár Budapesten
A fejedelmi vendégek a Magyar Tud. Akadémia palotájának kapujánál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alig egy hétre a német császár budapesti időzése után, a román királyi pár jött Budapestre s itt viszonozta királyunk látogatását, melyet épen egy esztendővel ezelőtt tett Bukarestben, hová a Vaskapu ünnepélyes megnyitása után utazott.
A román királyi pár szept. 28-án délután érkezett Budapestre. A német császár fogadására földíszített város ékítései közé a német zászlók és czimerek helyébe oda tűzték a román zászlókat és czímereket.
Másnap, szept. 29-ikén a román királyi pár a városban tett látogatást. Ő felsége királyunk és Ottó főherczeg kíséretében mentek el a magyar tud. akadémia palotájába, s megtekintették ott az országos képtárt. Wlassics miniszter fogadta a fejedelmi látogatókat, az előcsarnokban bemutatta nekik: Kammerer Ernő kormánybiztost, dr. Peregriny János titkárt, Beér József restaurátort és Petrovics Arzén főmérnököt, a kikhez a román királyné kívánságára még Benczúr Gyula mester, kitünő festőnk, és Hubay Jenő zeneművész csatlakoztak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mándy : Erzsébet román királyné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mándy : Károly román fejedelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1111x596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna