D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_27_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Török Ferencz táborszernagy
B e s o r o l á s i   c í m : Török Ferencz táborszernagy
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : R.
1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 44. sz. (1897. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Török Ferenc (1832-1900)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csendőrség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Török Ferencz táborszernagy.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Murai és köröstarcsai Török Ferencz a csíkmegyei Csík-Szeredán 1832 január 29-én született. Szülői a katonai pályára szánván, eleitől kezdve katonai intézetekben nevelkedett. 1852-ben tiszt lett a cs. és kir. 6. gyalogezredben s mint hadnagy, főhadnagy és százados a cs. és kir. 6. és 34. gyalog- és a 6., 7. és 8. csendőr-ezredekben szolgált. Mint százados vett részt az 1866-iki osztrák-porosz hadjáratban, küzdött Podolnál és Jicinnél, utóbbi helyen súlyosan meg is sebesült.
A magyar kir. honvédségnek 1869-ben történt szervezésénél a közös hadseregből a honvédséghez átlépvén, igen tevékeny részt vett az első szervezés nehéz munkáiban, mely sikeres fáradozásaiért őrnagygyá léptették elő. Midőn pedig a magyar kormány 1876 május elsején átvette a cs. és kir. közös hadügyminisztertől az akkori erdélyrészi csendőrséget, - a mely az ország területén 1850 óta felállított, de 1867-ben föloszlatott csendőrségből egyedül volt még működésben - ezen testületnek parancsnokává Török őrnagy neveztetett ki.
Azon nehéz körülmények között, a melyek az erdélyrészi csendőrparancsnokságnál fenforogtak, az ő czéltudatos vezetésének minden rázkódtatás nélkül sikerült elérnie azt az eredményt, hogy e parancsnokság úgy vezetésében, mint személyzetét illetőleg is teljesen magyarrá alakult át, s az intézmény oly kitűnően működött, hogy midőn a 70-es években az anyaországban a közbiztonsági állapotokban beállott visszásságok miatt az akkori kormány kezdeményezésére a csendőrségi intézménynek az ország többi részére való kiterjesztése is elhatároztatott, s e czélból a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881. évi III-ik t.-cz. megalkottatott: az erdélyrészi csendőrparancsnokságnál Török ezredes által előkészített megszállás kiterjesztése az ő vezénylete alatt 1882-ben a szegedi csendőr-kerület területére, innen folytatólag 1883-ban a budapesti és kassai csendőrkerületek területére s végül 1884-ben a pozsonyi és székesfejérvári csendőr-kerületek területére is megtörténhetett.
1886-ban a honvédelmi minisztérium csendőrségi ügyosztályának vezetőjévé s a csendőrség felügyelőjévé neveztetett ki. Ezen állásában 11 évet töltött s vezérőrnagyi, majd altábornagyi rangra emelkedett.
Ő Felsége a tábor szernagyi czimmel és az 1882-ben kapott 3. oszt. vaskoronarend, az 1884-ben kifejezett legfelsőbb elismerés és az 1891-ben nyert Lipót-rend lovagkeresztje mellé most a Lipót-rend középkeresztjének adományozásával tüntette ki.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Török Ferencz táborszernagy, a Magyar Kir. Csendőrség tisztikarával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1086x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna