D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0230.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyalató vagy sózó
B e s o r o l á s i   c í m : Nyalató vagy sózó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : takarmányozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : adagolóberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadállomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyalató vagy sózó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem csekély, sőt inkább igen jelentékeny tényezői a jó őzállomány fenntartásának a sózók vagy nyalatók. Sajnos, hogy a vadgondozás ezen pontját, mely a vadat a táplálék és időváltozás okozta különböző bajokkal szemben ellentállóvá teszi és egészségben tartja, igen kevésre becsülik. A nyálatokat a következő módon lehet a legcélszerűbben készíteni.
Tölgy- vagy fenyőgerendákból, vagy padlódeszkából körülbelül 30 cm magas, 60 cm széles és hosszú keretet kell összeilleszteni. A jó zsiros agyagot, melyet a sózó készítéséhez használni akarunk, meg kell a benne lévő gyökerektől, kavicstól és homoktól gondosan tisztítani, mert az őzek ezeknek csikorgásától szerfölött irtóznak az agyagot 25-30% sóval jól össze kell keverni s így a talajban cövekekkel megerősített keretbe úgy kell beverni, hogy a közepén kissé dombos legyen. A nyalató felújításához sós víz használható."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (212. p.)
http://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az őz : A vad etetése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1179x490 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes