D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0234.jpg
C Í M 
F ő c í m : Takarmányfélszer
B e s o r o l á s i   c í m : Takarmányfélszer
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1/30 term. nagyságban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : takarmányozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : adagolóberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pajta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadállomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Takarmányfélszer. 1/30 term. nagyságban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A rendszeres téli etetést nehézkessé teszi az a körülmény, hogy az őzek az időjárás szerint vagy felkeresik az etetőket vagy nem hirtelen havazás vagy fagy után erősen látogatják az etetőket, míg ha az időjárás enyhe, napokig sem néznek feléjük. Hogy tehát folytonosan ne kelljen az etetőket újból takarmánnyal ellátni, vagy hiába utánnézegetni, igen célszerűnek bizonyult a 10. ábrán feltüntetett takarmányfélszer, mely úgy van szerkesztve, hogy az őzek a közepén lévő s a fedélnek alját képező saroglyának csakis az alsó részéből téphetnek takarmányt. Amint tehát a takarmány alulról fogy, a fölötte lévő tömeg aszerint sülyed, mindaddig, míg valami van benne. A kitépett takarmány sem veszhet kárba, mert a széles födél hótól, esőtől védi s belőle az őzek a jobb leveleket kiválogatják. Ezen készülékkel tehát még takarmánymegtakarítást is érhetni el."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (215. p.)
http://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az őz : A vad etetése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyalató vagy sózó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1165x989 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes