D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0273.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyulat apportírozó vizsla
B e s o r o l á s i   c í m : Nyulat apportírozó vizsla
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Vollrath
U t ó n é v : Otto
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1912
V I A F I d : 232758056
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyúl
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizsla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : prémes állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyulat apportírozó vizsla
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "És most áttérhetünk a vizsla szerepének tárgyalására a kereső vadászatnál. Ezen tekintetben eltérők a nézetek s habár nagyrésze az elismert vadászati íróknak más álláspontot foglal el, mint ezen munka írója, miután ennek helyességéről meg vagyok győződve, mert 15 évi tapasztalatom hazánk dunántúli részében azt igazolja, hogy a vizslával való kerestetés csakis egyes esetekben jár haszonnal, én is amellett vagyok, hogy a vizsla a keresésnél, ha csakis nyulat akarok lőni, maradjon a lábamnál, másszóval a vizslát nem engedem keresni. A vizslával nyulat kerestetni fölösleges, mert a sík, szabad mezőn a vizsla segítsége nélkül is megtalálja, aki nem restel utána járni. Augusztusban, szeptemberben, midőn a nyulak a vizsla előtt jól tartanak, tehát állja azokat, rendezett vadászterületeken általában nyulat nagyobb mennyiségben lőni nem szokás, de nem is helyes azt a pár nyulat pedig, mi a konyhára szükséges, vagy foglyászás közben lőttem és lövöm, válogatva azokból, melyeket a vizsla áll, vagy később, midőn a vizsla előtt nem tartanak, magam ugratom. Ami a meglőtt, de tűzben össze nem esett nyulak megfogatását és elhozatását illeti, azt a lábunknál lévő vizslával éppen olyan jól, sőt jobban eszközöltethetjük, mintha a vizsla a lövés pillanatában valahol oldalt keresett volna."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (p. 253-254.)
http://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vadászat nyúlra vizslával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1519x1088 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes