D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0388.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szárítódeszka róka- és vidrabőrök számára
B e s o r o l á s i   c í m : Szárítódeszka róka- és vidrabőrök számára
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Kézműipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatbőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bőrkikészítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rókabőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vidrabőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : apróvad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szárítódeszka róka- és vidrabőrök számára
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A rókát egy pár erős, az orra tövére mért ütéssel, a leggyorsabban végezhetni ki. Ha kihűlt, a gereznáját először a lábairól kell oly módon lefejteni, hogy a bőrt éles késsel a talptól a lábak belső oldalán, a mellső lábakon a lapockáig, a hátsókon a hullatóig felmetszük. Erre az egész bőrt a lábujjakról is egészen lefejtjük, a hátsó lábakat keresztbe kapcsolva a rókát felakasztjuk. A vitorlából a farkcsigolyákat kibontjuk, mire a gereznát óvatosan, nem gyorsan és tépve, a mellső lábakig lefejtjük. Nem nagyon éles késsel itt-ott célszerű segíteni, különösen ott, hol gyenge húzással a bőr a testtől nem válik el most a mellső lábakról húzzuk le a bőrt s aztán a test mellső részéről egészen a fejig. A fejbőr lefejtése már nehezebb, nagyobb elővigyázatot igényel s kés használata nélkül nem is lehetséges. A füleit egyenkint kell lefejteni s általában a fej minden részéről egész az orr hegyéig, mely szintén lefejtendő.
Ezen módon a lehúzott bőr ki van fordítva, azaz az irha-rész van kívül és a szőrös gerezna belül. Ilyen állapotban a szárítódeszkára húzzuk, mely egyik végén széles, a másikon kihegyezett. A deszka szélesebb vége 20-24 cm., a másik 4-5 cm., hossza 1,25-1,50 m. A hosszabb deszka azért célszerű, mert erre a nagyobb, illetve hosszabb vidrabőrök is felhúzhatok. A simára gyalult és puhafából, p. o. nyár- vagy jegenyefából készült deszka vastagsága körülbelül 2 cm."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (p. 370-371.)
http://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A róka koponya- és fogalkata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1374x336 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes