D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun2_14.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/064400/064497/jun2_14_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : George Stephenson, Locomotion Nr. 1 gőzmozdony
B e s o r o l á s i   c í m : George Stephenson, Locomotion Nr. 1 gőzmozdony
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1981
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzmozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stephenson, George (1781-1848)
V I A F I d : 92656552
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1981. GEORGE STEPHENSON
(1781-1848)
200 éve született a gőzmozdony feltalálója.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Á 1981. jún. 12.-1982. dec. 31.
P 5 711 300 fog. 8 200
3470 3502 2 Ft George Stephenson, "Locomotion Nr. 1" gőzmozdony 80,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : George Stephenson angol technikus, feltaláló. Mint gépészinas is kitűnt ügyességével, ezért rövid idő alatt munkavezető lett. 1813-ban elsőként ismerte fel azt az elvet, hogy a sima abroncsú kerekek és a sima sínfelület közt tapadás lép fel. 1814-ben építette meg az első használható lokomotívot, a Humphry Davy angol fizikussal együtt elkészített úgynevezett Davy-lámpával egy időben, melyet a bányászok részére találtak ki. George Stephenson vezetése és irányítása mellett készült az első általános forgalomra szánt vasúti gőzvontató, melynél a tűztér léghuzatát a fáradt gőz kéménybe vezetésével növelte, és a kazántér bővítéséhez csőnyalábot alkalmazott. 1825-re készült el a Stockton-Darlington közt közlekedő rendszeres személyforgalmat lebonyolító gőzüzemű lokomotív. A kiépített pályán 24 km/h sebességet ért el a mozdonya. Ezen az útvonalon három általa gyártott mozdony közlekedett. 1823-ban Newcastle upon Tyne-ban gépműhelyet, illetve gőzmozdony gyárat épített, ahol legyártották Anglia, Amerika és Európa újonnan épített vasútjaihoz az első gőzmozdonyokat. Gépészmérnök fia, Robert Stephenson lett a gyár igazgatója. 1829-ben a Liverpool-Manchester közötti Rainhill vasútállomásán Rocket nevű mozdonyával 58 km/h sebességgel versenyt nyert. Ezt követően tértek át ezen a pályán 1830. szeptember 15-én a gőzvontatásra. 1826-30 között építette az első vasúti alagutat. 1847-ben az angol Institute of Mechanical Engineering alapítója és elnöke volt. Az általa kidolgozott szállítási rendszer gyorsan elterjedt Angliában, Európában és az USA-ban. (Larousse 1994.3k.635 o., Révai Nl.17k.146 o., Új Magy.L.1962.6k.117 o., MNL.16k.275 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stephenson
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 716x916 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn