D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun3_01.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/064400/064499/jun3_01_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bűvös vadász
B e s o r o l á s i   c í m : Bűvös vadász
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Operák
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Weber
U t ó n é v : Carl Maria Friedrich Ernst von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1786-1826
V I A F I d : 310642461
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1967
S o r o z a t : 1967. Operák
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1967-1969
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1967. OPERÁK
Mélyny. 12 F. fog.
T.: Gál Ferenc, Kékesi László (80 fill, 1 ,-,1,70, -3,-Ft)
Névérték: 30 f
Á 1967. szept. 26.-1969. jún. 30.
PM 549 449 fog. 6 610
2401 2356 30 f M. Weber (1786-1826): Bűvös vadász 20,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Carl Maria Friedrich Ernst von Weber német zeneszerző. Német zeneszerző. Első zenei oktatója Johann Peter Heuschkel volt Hildburghausenben, majd Franz Joseph Haydn Salzburgban, Giovanni Valesi (1735-1811/16) és Johann Nepomuk Kalcher (1764-1827) Münchenben. Első műve - 6 kleine Fughetten - már 1798-ban megjelent Salzburgban. Első operáját Münchenben írta. Volt zenetanár Stuttgartban, Darmstadtban, Prágában, majd 1813-tól operaigazgató Prágában, 1817-től Drezdában. A német nemzeti opera egyik megteremtője. Mindenekelőtt zongoraművészként lépett fel, zongoravirtuóz volt. Szabad rögtönzéseivel nagy elismerést aratott. Zenetörténeti szerepét az határozta meg, hogy művészetével a német ifjúság ébredő nemzeti öntudatának és a szabadságról alkotott szubjektív idealizmusának lett szószólója. Vonatkozik ez mindenekelőtt A bűvös vadász című operájára, amelyet nagy lelkesedéssel "nemzeti operaként" fogadtak. A bűvös vadász 1821-es bemutatója nemzetközi ismertséget is hozott a számára. Nagyvonalú, gondolatgazdag, harmóniájú, mesterien ellenpontozott és eredeti zenekari nyelvezetű muzsikája üde és élvezetes. Művei elévülhetetlen értékűek, annyira egyéni, hogy bár hol azonnal felismerhetők. Játékának lelkesítő lendületét őrzi a magával ragadó, energikus ritmikája és dallamvilágának eleganciája. Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) mellett a XIX. század egyik első, íróként is jelentős, nagy képességű zenésze volt. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.649 o.,Larousse 1994.23k.1131 o.,Falk G.:Zenei Kis L.1938.180 o., MNL.18k.647 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz György: Pauli Richárd Max szerepében Carl Maria von Weber Bűvös vadász című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1426x842 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn