D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun4_04.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/064500/064520/jun4_04_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Békésy György
B e s o r o l á s i   c í m : Békésy György
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nobel-díjas magyar tudósok (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1988
S o r o z a t : 1988. Nobel-díjas magyar tudósok (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat és réznyomás (acélmetszet), fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fizikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biofizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Békésy György (1899-1972)
V I A F I d : 5011379
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nobel-díj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1988
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1989
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1988. NOBEL-DÍJAS MAGYAR TUDÓSOK (I.)
20-as ívekben nyomták.
Ofszetny. és réznyomás (acélmetszet) 12 1/4 : 11 1/4 F. fog.
T. és metszette: Vagyóczky Károly
Névérték: 4,- Ft
Á 1988. nov. 30.-1990. dec. 31.
P 269 300 fog. 6 200
3951 3999 4 Ft Békésy György (1899-1972) 60,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Békésy György magyar származású amerikai fizikus, biofizikus. Apja magyar diplomata volt. Kémiai tanulmányait a berni egyetemen kezdte és 1923-ban a budapesti egyetemen fejezte be fizikai doktorátussal. A budapesti Postakísérleti Állomás akusztikai kutatólaboratóriumában dolgozott 1946-ig, de közben egy évet a Siemens-Haiske konszern berlini laboratóriumában töltött. 1933-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem kisérleti fizika professzora volt. 1946-ban Svédországban a Karolinska Intézet vendégkutatója lett, majd 1947-ben az USA-ba települt, ahol a Harvard egyetem pszichoakusztikai laboratóriumának vezető kutatója volt. 1966-ben főként egészségi okokból Hawaii-ban telepedett le, ahol a honolului egyetem alapítványi tanszékének, az Érzékszervi Kutatólaboratóriumának lett haláláig a prfoesszora. 1923 óta fiziológiai akusztikai kutatásokkal, előbb a középfül elemeivel és működési sajátosságaival, majd a belső fül vizsgálatával foglalkozott. Később önműködő hallásvizsgáló berendezést szerkesztett, amelyet a szakirodalomban világszerte Békésy-féle audiométemek neveznek. A belső fül károsodásának vizsgálatára kidolgozta a Békésy-audiometriát. Megalkotta a belső fül csigájának a modelljét, érzékeny eszközei lehetővé tették a hallási folyamat megértését. Idősebb korában azt vizsgálta, hogy az agy hogyan értékeli a beérkezett információkat. Általános érdeklődésére jellemző, hogy a közép-amerikai indián kultúrák nemzetközileg elismert szakértője volt. Értékes gyűjteményét a Nobel-alapítványra hagyta. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1961-ben kapta "a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". (Nobel díjasok Kis1.1985.69 o.,A XX.század Kr.1994., MNL.3k.493 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vagyóczky Károly: Szent-Györgyi Albert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 674x961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn