D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Page_03_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zemplényi Tivadar festményei
B e s o r o l á s i   c í m : Zemplényi Tivadar festményei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Virraszszatok és imádkozzatok
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Zemplényi
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1917
V I A F I d : 96037425
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 12. sz. (1901. márczius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zemplényi Tivadar (1864-1917)
V I A F I d : 96037425
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : besenyők
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ima
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zemplényi Tivadar festményei
Virraszszatok és imádkozzatok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A másik kép (az elsőnél jóval nagyobb méretű) a besnyői templomba vezet bennünket. A nap már leáldozott: titokzatos homály terjed szét a templom boltivei alatt. A búcsúsok egy része az oltár elé telepedett s nagy áhítattal hallgatja a zarándokok egyikét, ki gyertyafénynél imádságot mormog. Mások zászlókkal és lámpákkal közelednek, hogy most már nem szabad ég alatt, hanem az Isten házában folytassák ájtatoskodásukat. Vannak olyanok is, kik már régebben érkeztek s a templom padozatán terültek el, hogy a nap fáradalmait kipihenjék. A sötét, misztikus homályból lámpák és gyertyák fénye emeli ki az egyes csoportokat, megkapóan költői hangulatot árasztva el az egész festményen.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zemplényi Tivadar (Eperjes, 1864. november 1. - Budapest, 1917. augusztus 22.) magyar festő, művésztanár, a müncheni akadémikus stílus képviselője.
A Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly voltak a tanárai. Ezután Münchenben Hacklnál és Löfftznél tanult. Miután hazatért, Nagybányán, később Szolnokon dolgozott. Hírnevét az alapozta meg, hogy Templomban című művét, amelyet 1890-ben a Műcsarnokban állított ki, az uralkodó, I. Ferenc József vásárolta meg. 1903-tól a Képzőművészeti Főiskolán tanított. 1918-ban rendezték meg a hagyatéki kiállítását a Nemzeti Szalonban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zemplényi Tivadar: Zarándoknő A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zemplényi Tivadar: Szegény asszony otthona
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zemplényi Tivadar: A falu hőse : A Nemzeti Szalon téli kiállításából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1709x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna