D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Page_34_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mandsuország
B e s o r o l á s i   c í m : Mandsuország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 16. sz. (1901. április 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Domborzati térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombortérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mandzsúria
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mandsuország
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mandsuországnak legtermékenyebb része délnyugati sarka, mely a Pecsili öböl éjszaki vége felett, szemben a nagy khinai alfölddel fekszik. Nem annyira fegyverrel, mint ekéjével, iparával és kereskedelmével hódít ez a nép, s a mi a mandsukkal megesett, megtörtént az már néhányszor más hódító népekkel is, hogy t. i. fölolvadtak a mindent asszimiláló khinai kultúrában.
A Liau folyó alföldje éjszak felé gyéren lakott, száraz pusztaságba megy át. Kelet felé középmagas fennföld ós hegyvidék határolja. Ez kinyúlik dél felé az u. n. Liau-tung félsziget alakjában s messze előrenyomuló fokával megszűkíti a Pecsili-öbölbe, tehát Tien-czin kikötőjéhez vivő bejáratot. Ha Szibériát az oroszok dél felé akarják terjeszteni, hogy olyan tengerhez jussanak, a mely télen sincs befagyva: akkor itt kell kereskedniük, mert itt érik el azt legközelebb.
A föld pedig termékeny a szőlő vadon nő és mindent dús növényzet borít! Igaz, hogy télen nagyon hideg van, mert akkor ez a földdarab a meteorológiai tünemények egymásutánjánál fogva Éjszak-Ázsiához tartozik, s így Szibéria és a mongol puszták hideg, derűit és száraz tele vesz rajta uralmat a hőmérő még Niu-Csuang-ban is, a Liau folyó torkolatánál, leszáll 50°-kal a zérus alá.
Tavaszszal beköszöntének a nedves tengeri szelek s annyi esőt hordanak, hogy a Szongari és Nonni folyók elöntik Petuna körül az alföldet s beltengerré teszik a terméketlen rónát. Nyáron aztán nagyon meleg van valósággal délszaki nyár érleli a föld fagyától alig fölengedett termőföldeken a hullámzó vetést. Olyan forró és nedves ez a nyál-, hogy képes volna délszaki növényzetet megérlelni.De viszontatél oly szigorú,hogy csak a legkitartóbb fenyő és czédrus-félék daczolnak vele sikerrel. Ennek a köpenyegforgató klímának köszönhetjük aztán azt a sajátságos keveredést az állatvilágban, a melyről bámulattal emlékeznek meg a természetvizsgálók, a kik az Amur völgyében s az Usszuri mellékén jártak. Az éjszaksarki jégmadarak és fókák mellett ott van az erdőkben a rettenetes tigris, talán még nagyobb és hatalmasabb, mint bengáli testvére. A tűz körül valami indiai lepkefaj (Tropea) zümmög a szibériai fenyő (Abies sibirica) tövére a vadon nőtt szőlő vesszője fut fel. Az egy éves növényzet rengeteg nagyságot ér el. Ha enyhe volna a tél, bizonyára elnyomná a mi növényzetünket a szubtropikus flóra de így a mi vadvirágaink uralkodnak korlátlanul. A kender egész fává nő árnyékában magam is megpihentem. A vadrezeda embermagasságúvá nyúlik fel virágfüzére kitűnő korbács volt csökönyös öszvérem számára. A lakatlan völgyek fenekét a fehér és fekete üröm, meg néhány más kóró valóságos erdeje fedi, a melyben óvatosan, iránytűvel kell előrehatolni, mert sem eget, sem földet nem látni belőle, s itt van a tigris és medve igazi tanyája.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. április 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Khinai képek : Mandsu katona, a ki Cholnokyt kisérte utazásai közben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lóczy Lajosnak "A khinai birodalom leirása" czimű müvéből : Hong-kongi hajósnő. Mandsu pórnő. Tangut. Pepo-Huan. Ning-Po vidéki nő fejdísze
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1119x1367 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna