D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_07_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Laufenauer Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Laufenauer Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 18. sz. (1901. május 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Pszichiátria
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ideggyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Laufenauer Károly (1848-1901)
V I A F I d : 24077366
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Laufenauer Károly.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mint a hazai orvosi tudomány terén kiváló szerepet játszó sok más szakemberünk, ő is az "Orvosi Hetilap" hasábjain fejtette ki irodalmi munkásságának oroszlánrészét. Miután a Schwartzerféle magán elme- és ideggyógyító-intézetben 1873-tól 1876-ig a speciális szakismereteket elsajátította s egy évig külföldön végzett tanulmányokat, a lipótmezei országos elmegyógyintézetben nyert alkalmazást mint másodorvos. Szabad idejének nagy részét főleg a központi idegrendszer ép és kóros szövettanának kutatására szentelte, de e mellett a klinikai észlelésekre és vizsgálatokra is nagy súlyt fektetett. 1878-ban egyetemünkön az elmekór- és gyógytan magántanárává képesíttetett, 1881-ben a fővárosi Szt. Rókus-kórház rendelő orvosa s 1882-ben a budapesti egyetemen az elmekór- és gyógytan rendkívüli tanára lett.
Hazánkban ő volt az első, a ki a hysteriát, a hypnosist beható kutatása tárgyává tette s Hőgyes tanárral szövetkezve, sok fontos tüneménynek észlelésével és élettani törvénynek földerítésével a külföldet megelőzte. Szaktevékenységének elismeréséül több külföldi tudományos társulat és a magyar tudományos akadémia tagjává választotta, s a hazai hasonló egyesületekben úgy a tudományos, mint népszerű előadások egész sorával járult ezek tevékenységének fejlesztéséhez és emeléséhez. 1892-ben egyetemünkön nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki. Tanszékét fokozatosan fejlesztette s rendkívüli buzgalommal működött a vezetése alatt álló megfigyelő-osztályban, mely a Szent János-kórház kebelébe a budai oldalra tétetett át.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. május 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: A Magyar Természettudományi Társulat választmányának tagjai : Ellinger Ede fényképei után. Laufenauer Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 864x1009 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna