D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A boerok Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Boerok Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : De Weit András megkoszorúzza Petőfi szobrát
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 24. sz. (1901. junius 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koszorúzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búrok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : De Wet, Andreas Gerhardus (1876-?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A boerok Budapesten: De Weit András megkoszorúzza Petőfi szobrát.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Andreas Gerhardus De Wet (s nem De Wett János mint a lapok általában irták) 1876-ban született a Fokföldön, atyjának nagy kiterjedésű farmján. 1896-ban Transzválba ment, hol tanulmányait bevégezvén 1899-ben szeptemberben a háború kitörésekor, mint önkéntes a hadseregbe lépett hadnagyi ranggal. A háború elején Natálban volt s részt vett az 1899. okt. 20-án Dundee mellett vívott ütközetekben. Majd Joubert tábornok alatt részt vett a Ladysmith mellett október 30-án vívott csatában s az estcourti expediczióban, honnan visszatérve, Joubert Botha tábornokhoz osztotta be. Az angolokra nézve végzetes colensói ütközetben deczember 15-én, egyike volt azoknak, kik a 11 ágyú elvételénél hősiesen küzdöttek s azokat a Tugelán átszállították.
A kormány ekkor a Fokföldre való betörés szervezésével s végrehajtásával bizta meg, Jooste kommendans mellé rendelve, mely expediczió Magersfonteinból indult ki, hol ez időben Cronje tábornok tartózkodott. 200 emberrel indultak el, Swenykent mellett kelve át az Oranje folyón s útjokat Gruikalandon át vették. Egyenesen Prieska felé vonultak, melyet a szabad állam nevében Oranjehez csatoltnak jelentették ki s túlnyomóan holland eredetű lakosainak fegyverfoghatóit magukkal vitték az expediczióra. Czéljok az volt, hogy az angol haderő hátába kerüljenek s a fokföldi vasutat De Aar mellett hatalmukba kerítsék. Minthogy pedig csapatuk gyenge volt ily nagy feladat végrehajtására, azon taktikához folyamodtak, hogy az angol községeket egyenként elfoglalják s velük tartó lakosaikat maguk közé vegyék. Prieskaból Jooste és De Wet 14 emberrel Kenhart felé mentek, hol angol tisztek által vezetett 60 felfegyverzett kaffer által éjjel megtámadtattak teljesen fedetlen helyen s isten csodája, hogy csak 2 halottjuk s egy pár könynyű sebesültjük volt a támadás után. Csapatjuk ekkor már csak 12 emberből állott, de egy része ezeknek napkeltével mégis rohamot akart intézni a község ellen. Ezt azonban De Wet nagyon is merésznek látván, cselt gondolt ki. Kora reggel egyik társukat ultimátummal a község parancsnokához küldte, komolyan felszólítva, hogy ha egy óra alatt a helyőrség fegyvereit a község végére ki nem hordja, s fegyvertelenül oda ki nem áll, ágyúztatni fogja a községet. A csel bevált. Reggel nyolcz órakor a község megadta magát, mert a De Wet csapatának nagyságáról s felszereléséről sejtelmük sem volt. E község boer-barát lakói közül 600-an egyenesen hozzájuk csatlakoztak. Az így megnövekedett csapat felével Jooste éjszak felé ment Oranje-river felé, De Wet pedig Uppingtont szállta meg. Ezután még két heves csatát vívtak angol csapatokkal, melyeket levertek, de egyúttal lőszerüket is annyira elfogyasztották, hogy alig maradt 3-4 tölténye egynek egynek. Akkor hallották meg a Cronje paardebergi veszedelmét s belátva, hogy hazájuktól oly távol angol területen maradniok tovább lehetetlen, 20-50 emberből álló csapatokra oszolva, Transzválba visszatérni határozták el, hová csak 4 hét múlva jutottak el temérdek küzdelmek után. De Wet ekkor Oranjeban maradt s részt vett a Dewetsdorp, Brandfort s Kronstadt mellett vívott győzelmes csatákban, melyek után a túlnyomó számú angol hadsereg egyre szorította őket Pretoria felé, melynek bevételekor ő és csapata benrekedt s elfogatván, Durbanba vitetett, hol a rájuk való felügyelet gyarló volta lehetővé tette, hogy egy franczia hajóra meneküljön, melylyel aztán Európába jött. Legelőször Francziaországban kötöttek ki, onnan Belgiumon át Hollandiába ment s Krüger megbízása folytán az európai boer - liga szervezésére Németországba ment. Innen jött hozzánk.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : De Wett András boer parancsnok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1563x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna