D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_06_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Salzburgban
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Salzburgban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 30. sz. (1901. julius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Salzburg
G e o N a m e s I d : 2766824
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. julius 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Salzburgban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A király már július 14-én odaérkezett Salzburgba, a leleplezési ünnepélyre. A lakosság és a hatóságok nagy lelkesedéssel fogadták ő Felségét, ki az érseki palotában szállt meg. Másnap, 15-ikén volt a leleplezési ünnepély. Ő Felsége előbb még különböző küldöttségeket fogadott, aztán leányával, Mária Valéria főherczegnővel s az uralkodó-család jelenlevő tagjaival a szobor elé vonult, a hol a szoborbizottság védnöke, Lajos Viktor főherczeg fogadta. Ugyancsak Lajos Viktor főherczeg mondta a leleplező beszédet. Mikor a lepel lehullott a szoborról, a király szeme könyekkel telt meg, Mária Valéria főherczegnő pedig zokogásra fakadt. A király azután megmutatta a szobrot dédunokájának, József Ágost főherczeg kis fiának: József Ferencz főherczegnek, s arczát megczirógatva mondta neki, hogy ez dédanyjának a szobra.
A leleplezési ünnepélyről közölt képünk közepe táján tábornoki egyenruhában látható Ő Felsége és közelében a királyi család több tagja.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1901. julius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos: Erzsébet királyné szobrának leleplezési ünnepélye Miskolczon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : Erzsébet királyné szobrának leleplezése Kolozsvárt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1609x695 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna