D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_53_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A délafrikai háborúban használt golyók
B e s o r o l á s i   c í m : Délafrikai háborúban használt golyók
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bornemissza Pál transzváli gyűjteményéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 11. sz. (1901. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lövedék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lőszer
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A délafrikai háborúban használt golyók
Bornemissza Pál transzváli gyűjteményéből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az A) tábla felső sorában 1. szám alatt ott látunk mindjárt egy szétbontott angol 12 fontos shrapnellt. Ebben mintegy 300 darab posta - ficzkó - nagyságú gömbölyű golyó foglaltatik, melyek, mikor a shrapnell szétrobban, nagy területet borítnak be s iszonyú pusztítást tesznek az ellenséges csapatban. A csúcsán ennek a shrapnellnek szabályozható óraszerkezet van, minélfogva akkor robban szét, mikor a tüzér kívánja, illetőleg a mely perczre beigazitotta. Ez a lövedék tett a boerok soraiban aránylag legtöbb kárt.
A 2-vel jegyzett: Vickers-Maxim gyorstüzelő ágyú robbanó golyója. A 4-es számú ugyanilyen, de tömör. A boeroknak ez volt puskáikon kívül legfélelmesebb fegyverük. 14-16 ilyen töltény van egy szalagra erősítve, melyeket aztán az ágyú gyorsan kilövöldöz, miközben a repülő golyók ilyenforma hangot adnak : pompom- pom-pom. Ezért ezeket a golyókat az angolok pompom-nak nevezték el s később maguk is használták.
A 3. számú 15 fontos tömör boer golyó, melyet a boer tüzérség leggyakrabban használt. E golyót báró Bornemisza a paardebergi boer táborban találta, midőn Kronje megadta magát.
Az alsó sorban 1., 2., 5. alatt, 5-6 fontos boer shrapnellek vannak, 4. alatt pedig egy pompom lövegnek a golyója. Mindezek a Belmont-Grasp n és Kimberley környéki csataterekről valók.
A B táblán a felső sor 2. szám alatt, valamint az alsó sor 1. alatt egy-egy pompom-töltény van a valóságban olyan nagyságnak, mint valami középszerű kukoricza-cső. Az alsó sor 2., 3. szám alatt angol tengeri ággá tölténytokok láthatók, míg a4. szám alatt a lord Dundonald-féle öszvérágyú tölténye. Öszvér-ágyúnak azért mondják ezt, mert oly könnyű, hogy az egészet egy öszvér is elbírja. Igen nagy reménységgel voltak az angolok ezen ágyú iránt, de kitűnt, hogy nem sokat ér, mert a boerok puskái jóval messzebb hordtak.
A többi, ezen táblán levő rajz, mind boer puska- és revolver-golyót ábrázol, még pedig "tilos"golyókat, a milyeneket a genfi egyezmény értelmében nem volna szabad használni.
Ilyenféle golyó sok van, de két főcsoportba oszthatjuk. Egyik a robbanók, a másik pedig a szétterülök csoportja.
A robbanó-nak a csúcsába van valami robbanó anyag beillesztve, a mint ezt a belső sor 1. sz. a. láthatjuk, a szétterűlőknek pedig vagy a nickel borítéka van meghasgatva, - mint a 3. számún, - vagy pedig a golyót képező puha ólom csak részben van nickellel burkolva, mint a 6. és 7. számuakon világosan kivehető, vagy végre a golyó hegyén kis tölcsér-forma mélyedés van s ezek a tulajdonképeni dumdumok (olvasd dömdöm). Ilyeneket látunk a felső sor 5., 7, és alsó sor 8. alatt.
S miben áll ezen "tiltott" golyók ártalmassága?
Abban, hogy míg a nickellel szabályszerűen burkolt végű golyó - felső sor 4. sz. - igen kis sebet ütve halad át a testen, addig a puha végű tiltott golyók, bármily rendszerűek legyenek is, mihelyt testet érnek, szétlapulnak szétterülnek csillagalakúra s ennélfogva iszonyú nagy sebet szakítnak, mely igen nehezén gyógyítható.
Különben a boerok efféle golyói mind angol gyártmányok, a "Hynak és Chamberlain" czég készítményei.
A C tábla 1., 3., 4. ábrái angol tengeri ágyú tölténytokok, a milyeneket ezen háborúban a szárazföldön is használtak. 2. egy teljes anqol shrapnell, a milyenről legelőbb szóltunk, 5. egy 600 fontos angol bomba csúcsa. Ezt a boerok robbantották szót, midőn Dewett Rhodeval közelében elfogott egy egész vasúti szállítmányt, s az ott talált nagy töltényeket, mint rájuk nézve hasztalant, részben felrobbantották. 6. egy angol 120 fontos "howitzer" golyó darabja Pretoriából, 7. pedig a hires liddyt bomba feneke, az ostfonteini csatatérről. Ezen a bombadarabon még most is megérzik a liddyt átható, kellemetlen szaga.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. márczius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A dum-dum golyók, amelyekkel a "művelt" franciák, angolok, belgák és oroszok ellenünk és a németek ellen lövöldöztek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dum-dum lövedékek és csomagolásuk
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1039x884 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna