D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_02_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benczúr Gyula mennyezeti képei a lipótvárosi Szent-István Bazilikában
B e s o r o l á s i   c í m : Benczúr Gyula mennyezeti képei a lipótvárosi Szent-István Bazilikában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kyrie Eleison (Kérő áldozat)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gloria In Excelsis Deo (Dícsérő áldozat)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Dona Noris Pacem (A békeáldozat)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Deo Gratias (Hálaáldozat)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Benczúr
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1920
V I A F I d : 42581144
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 18. sz. (1901. május 5.)
T e c h n i k a : szénrajz
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szentség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : imádat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angyal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arkangyal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miserész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benczúr Gyula mennyezeti képei a lipótvárosi Szent-István Bazilikában
Kyrie Eleison (Kérő áldozat)
Gloria In Excelsis Deo (Dícsérő áldozat)
Dona Noris Pacem (A békeáldozat)
Deo Gratias (Hálaáldozat)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A főoltár fölött levő öt kép a szentségimádás egy-egy mély ihlettségű allegóriája, a mise egyes részei után nevezve. Benczúr Gyula legszebb művei közül valók ezek, rajzbeli szépségökkel, a szárnyas arkangyalok, angyalok és apró angyalkák költői alakjaival, az előadás, a plasztika erejével és a vallásos ábrázolások hatásához okvetetlen megkívántató ájtatos és hagyományos felfogással.
A Szentségimádás első képe a "Kyrie eleison", mindjárt a mise eleje, a kérő, esdeklő áldozat. A katholikus vallás magasra tartott jelvénye körül angyali csoportozat, esdekelve, imádkozva, állva és térdelve egyik angyal a tömjén-füstölővel. A második kép: "Gloria in excelsis Deo",- dicsőség Istennek a magasságban. A mise az a része, mikor ének és zene is harsogva szólal meg s hirdeti a legnagyobb dicsőséget. Az angyalok éneklő karát látjuk a képen. Negyedik: Dona nobis pacem: béke veletek. A középső angyal a béke pálmájával lebeg, Krisztus tövises koszorúját is mint a győzelem koronáját viszi két kis angyal. Az utolsó kép: Deo gratias - hála az Istennek. Egy szárnyas angyal hirdeti a magas zenithen másik angyal az ártatlanság bárányát tartja, kifejezőjét az áldozatkészségnek, a hálának.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. május 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczúr Gyula: A Műcsarnok kiállítása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 748x907 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna