D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_42_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka
B e s o r o l á s i   c í m : 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hertelendy Gábor (parancsnok 1800-1808)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 34. sz. (1901. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hertelendy Gábor (1742-1820)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka
Hertelendy Gábor (parancsnok 1800-1808)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Első ezredesük, Hertelendy Gábor is csak kiváló hadi érdemeinek köszönhette, hogy közhuszárból altábornagyi rangig emelkedett. Hertelendy annyira népszerű volt a magyar lovasság előtt, hogy tiszteletére indulót szereztek, mely országszerte ismeretes lett.
A midőn pedig mint nyugalmazott altábornagy 1820-ban, hetvennyolcz éves korában Gyöngyösön meghalt, a tisztikar az ezred első vitéz parancsnokának díszes síremléket állított a gyöngyösi temetőben.
(Forrás:Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hertelendy Gábor huszárezredes harcolt Austerlitznél is. Majd 1808. január 22-én Ferdinánd főherceg dandártábornokká nevezi ki, és a Tiszán innen felkelő nemesi hadsereg vezetésével bízza meg. Mivel még nem volt arcképe, 1808-ban a főherceg, nádor kívánságára rajzoltatta le magát. A kívánság alapján, egyik másolat hátuljára leírta élete történetét. Ez a rajz és élettörténet szolgált alapjául az 1870. február 20-i Vasárnapi Újság 17. évfolyamának 8. számában élettörténete megemlékezésére, halálának 50. évfordulója alkalmából. A Bécsi béke után Galíciában szolgált. 1814-ben megsebesült, egy régi sebesülése is kiújult. Nyugalomba vonulását kezdeményezték altábornagyi rangban. Gyöngyöst választotta nyugalomba vonulásának helyéül, huszárezrede állomáshelyét. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hertelendy Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 514x647 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna