D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_29_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : István Vilmos szombathelyi püspök
B e s o r o l á s i   c í m : István Vilmos szombathelyi püspök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 45. sz. (1901. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : térdkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : István Vilmos (1849-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : István Vilmos szombathelyi püspök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. ISTVÁN VILMOS 1849 június 22-ikén született Zala-Egerszegen, tősgyökeres magyar családból. Középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte s mint hetedik osztályos tanuló vétetett fel ugyanott a papnevelő-intézetbe. Mint kitűnő tanulót, az érettségi vizsgálat után a bécsi Pázmáneumba küldték theologiai tanulmányokra, melyek végeztével 1874 augusztus 12-én Szabó Imre püspök pappá szentelte. Papi működését Kőszegen kezdte mint segédlelkész, a hol nagy buzgalommal működött hivatalában s egyúttal a theologiai doktorátusra is előkészült. Egy évi káplánkodás után püspöke oldala mellé került udvari káplánnak és levéltárosnak, majd szentszéki jegyzőnek. Kiváló tudományos képzettségénél fogva csakhamar tanári széket kapott a szombathelyi szemináriumban s e minőségben működött, tanitva az erkölcstant és a lelkipásztorkodástant, egész 1888-ig, egyúttal egyéb fontos tisztségeket is betöltve. 1888-ban szombathelyi czímzetes kanonokká, három év múlva valóságos kanonokká lett, egy évvel később pedig nagy-váradhegyi czímzetes préposttá nevezte ki a király.
Mint kanonok a kőszegi Kelcz-Adelffy-féle árvaház főgondnoka volt s ezt a jótékony intézetet a virágzás magas fokára emelte. Ugyanez időben káptalani dékánná neveztetvén ki, nagy munkásságot fejtett ki a szombathelyi káptalan vagyonának rendezésében és földbirtokainak jövedelmezővé tételében s e munkát oly lelkiismeretesen s oly szakértelemmel végezte, hogy a káptalan gazdaságai valóságos mintagazdaságokká lettek.
Hidassy Kornél püspök élete utolsó évtizedében sokat betegeskedett s püspöki teendőit nem birván egyedül végezni, segédpüspököt kért maga mellé. E tiszt betöltésére István Vilmost szemelték ki s a pápa 1898-ban püspökké prekonizálta a domitiopolisi püspöki czímre. 1899-ben szentelték püspökké. Azóta ő vezette az egyházmegye ügyeit, ritka kötelességtudással, apostoli buzgósággal. Papi és hazafiúi erényei, melyek egész pályáján vezették, e széles hatáskörében is teljes mértékben érvényesültek s megszerezték számára a köztiszteletet és közkedveltséget úgy az egyházi, mint a világi körök részéről. Hidassy püspök 1900 október 11-én bekövetkezett halála után a székeskáptalan őt választotta meg káptalani helynöknek s e minőségében erős kezekkel, bölcs körültekintéssel kormányozta az egyházmegyét. A közóhajnak felelt meg a kormány, midőn őt terjesztette fel ő Felségének a szombathelyi püspökségre.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Városy Gyula székesfehérvári püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 548x768 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna