D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Hadsereg" az Uránia-szinházban
B e s o r o l á s i   c í m : Hadsereg az Uránia-szinházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egészségügyi csapatok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 50. sz. (1901. deczember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Hadsereg" az Uránia-szinházban. - Egészségügyi csapatok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ilyen czím alatt tartanak mostanában előadásokat az Uránia tudományos színházban. A darabot Sárói Szabó Lajos honvédszázados írta s felolvasás közben vagy 200 képet, közte sok mozgófényképet, mutatnak be a közönségnek.
A ki végig nézi ezt a darabot, nemcsak teljes megelégedéssel, hanem a szó teljes értelmében ámulatba esve hagyja el a kellemes kis színházat, mert valójában - kivéve ha szakember - még csak sejtelme sem volt arról, hogy mi minden van a hadseregnél, - legújabb, de egyszersmind legroszabb magyarsággal: "katonáék"-nál, - hogy micsoda nagyszerű, bámulatos szervezet az, s milyen tudomány kívántatik ahoz, hogy valaki e hatalmas szervezetet, az óriási tömegeket vezethesse, s hogy mily roppant terhes felelősség nyugszik azok vállán, a kikre a nemzet véderejének kiképzése, rendben tartása bizva van.
A kitűnően megírt darab végig megy a katonai élet minden mozzanatán, a növendék gyermekektől a roskadt aggharczosokig, a vidám élettől a csatamezőig, hol ezrével feküsznek a hősök a vértől pirosló, ágyúgolyóktól felszántott csatatéren.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. deczember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Hadsereg" az Uránia-szinházban: Hidászok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Hadsereg" az Uránia-szinházban: Birkózás a Ludovika-Akadémia torna-terén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1596x979 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna