D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_852_pix_Page_40_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nobel-díj nyertesei
B e s o r o l á s i   c í m : Nobel-díj nyertesei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 52. sz. (1901. deczember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Passy, Frédéric (1822-1912)
V I A F I d : 24606197
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Röntgen, Wilhelm Conrad (1845-1923)
V I A F I d : 30332202
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Prudhomme, Sully (1839-1907)
V I A F I d : 89565335
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dunant, Henry (1828-1910)
V I A F I d : 37053483
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Behring, Emil von (1854-1917)
V I A F I d : 22431555
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hoff, Jacobus Henricus van't (1852-1911)
V I A F I d : 21285
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nobel-díj nyertesei
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : NOBEL ALFRÉD, a nitroglycerin, a dinamit, a füst nélküli lőpor, az aczélbronz a egyéb fontos anyagok fölfedezéséről hires svéd vegyész végrendeletében vagyonának jelentékeny részét egy nemzetközi pályadíjra hagyta. Öt, egyenként 150,000 svéd koronás díjat tűzött ki, melyek egy-egy fizikusnak, vegyésznek, orvosnak adandók, a kik a legfontosabb fölfedezéseket tették szakmájukban, a negyedik ily díj egy írónak, a ki a legjelentősebb idealista irányú müvet irta s végül az ötödik dij annak, a ki legtöbbet tett az emberek közötti testvériség és béke előmozdítására. A végrendeletben határozottan ki van jelentve, hogy nemzetiségi különbséget nem szabad a jutalmazandók közt tekintetbe venni. A díjak kiadására jogosult testületekül Nobel a svéd tudományos akadémiát, mely a négy tudományos és irodalmi díjat, és az országgyűlést, a Storthingot, mely a béke díjat itéli oda, nevezte meg. Csak azok kaphatnak dijat, a kiket nemzetük valamely tudományos testülete, egyeteme, akadémiája ajánlott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. deczember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nobel-díjasok listája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1656x1405 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna