D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_oldal_24_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet-szobor pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet-szobor pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Stróbl Alajos és Gerster Kálmán pályaterve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Toldi Miklós
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Stróbl
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1856-1926
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Gerster
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1850-1927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 8. sz. (1902. február 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Toldi Miklós (132?-1390)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emlékmű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet-szobor pályatervei. - Stróbl Alajos és Gerster Kálmán pályaterve.
Toldi Miklós.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : STRÓBL Alajosé a második kitüntetett mű. Gerster Kálmán építész vele együtt szintén a hegyoldal beépítését tervezi, több szobrászati díszítéssel, mint Zaláék. Itt azonban maga a királyné szobra nem egyenesen az alagút fölött állna, mert a terv a siklót megmaradónak gondolván, a tulajdonképeni emléket arrább helyezi. A sikló felső nyilasa és az alagút torkolata fölötti helyet szemelte ki Stróbl oda fent a várban, alól pedig építési részekkel hat szemre akképen, hogy megnyugtasson, a miért a szobor nem az alagút fölött állna, hanem lejebb. Stróbl a várfokon a királyi palota és a miniszterelnöki új palota közé oszlopos kupolát tervez, az alá a királyné álló alakját, a kit egy olajágat kináló géniusz készül onnan levezetni a nemzethez. A királyné azt a mozdulatot teszi, hogy leszáll a nép közé. E gondolat egyszersmind magyarázza a hegyoldal nagy lépcsős építkezését. A két alak márvány volna. Egyáltalában faragott munkával készülne az egész monumentum. Csak a kupola külseje lenne bronz. Már a belső homorodásában, a mennyezeten színes mozaik Erzsébet királyné apotheozisát hirdetné. A szobormű talapzatát és a hozzá vivő lépcső oldalait körűlvennék (tiz méteres magasságban) a tiroli márványból vésett domború képek, mind a királyné életét tüntetvén föl. Elől a koronázás 1867-ben a Mátyás-templomban, aztán a mint a királyné Szent István palástját javítja családi kör Gödöllőn az egész királyi család tagjaival egy másik faragott képen gödöllői szarvasvadászat, és egy magyar család, melynek a királyné alamizsnát osztogat Deák koporsójára koszorút tesz. Ott lenne a görögországi achillejoni kastély, a királyné magánya. A szobrászat beszélne itt a rendelkezésére álló eszközökkel. A folytatás volna a hegyoldalon alávezető lépcsőzet, melynél a főrész az építésnek jutna. Ennek közepét egy szobrászati mű tenné változatossá, a fülkében elhelyezett gyászoló Hungária. Az alapzaton alól vizmedencze nyílik, melybe zuhatag omlik. A medencze szélét fölkapaszkodó vizi lovak foglalják el, s ez látványosságul szolgálna a Lánczhid-térről nézve. A művész még az alagút párkányzatát is igénybe akarja venni. Ide tervezi egyik oldalra János vitézt, a mint a sárkányon megérkezik az operencziás tengerről a másikra a bikával birkózó Toldi Miklóst A tervezetnek domborművei közül a koronázás, és az ezredévi országgyűlés fogadása a királyi lakban így vázlatosan is művészi biztossággal készült dolgok.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1902. február 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos, Gerster Kálmán: Az Erzsébet-szobor pályatervei: Stróbl Alajos, Gerster Kálmán pályaterve : Az emlék felső része
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos, Gerster Kálmán: Az Erzsébet-szobor pályatervei: Stróbl Alajos, Gerster Kálmán pályaterve : Részlet a vároldalból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos, Gerster Kálmán: Az Erzsébet-szobor pályatervei: Stróbl Alajos, Gerster Kálmán pályaterve : Az emlék és a Várhegy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 973x773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna