D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_03_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Henrik porosz herczeg látogatása Amerikában
B e s o r o l á s i   c í m : Henrik porosz herczeg látogatása Amerikában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Henrik porosz herczeg és Roosevelt kisasszony a hajókeresztelése előtt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 12. sz. (1902. márczius 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : névadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Henrik (Poroszország: királyi herceg) (1862-1929)
V I A F I d : 261764026
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Roosevelt, Alice (1884-1980)
V I A F I d : 69729893
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Henrik porosz herczeg látogatása Amerikában. - Henrik porosz herczeg és Roosevelt kisasszony a hajókeresztelése előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A látogatás tulajdonképeni czélja, vagy talán jobban mondva ürügye az volt, hogy Vilmos császár yachtot rendelt magának Amerikában s felkérte Roosevelt Alice kisasszonyt, az Egyesült-Államok elnökének leányát, vállalná el új hajója keresztanyai tisztét. Ez alkalomra küldte el Vilmos császár az öcscsét a tengeren túlra s az amerikaiak oly lelkes ünnepléssel fogadták, a melynek zaja áthallatszott az oczeánon Európába is.
A hajó keresztelése február 25-én folyt le a New-York közelében levő Shooter Island nevű szigeten. Itt bocsátották az új yachtot vizre. Roosevelt kisasszony Henrik herczeggel egy e czélra alkalmazott korlátos deszka-folyosón a hajó oldalához ment, mögöttük Roosevelt elnök nejével, továbbá a new-yorki angol követ és Seth Low new-yorki polgármester. Roosevelt kisasszony a hajó-keresztelést nem a nálunk szokott módon végezte. Nálunk ugyanis az a szokás, hogy a keresztanya megnyom egy gombot, melyből villamos vezeték visz a pezsgős palaczkhoz, mely a nyomásra összetörik s a ki­ömlő pezsgő kereszteli meg a hajót. Ezúttal a pezsgős palaczk egy kötélen lógott le a hajó oldalához, Roosevelt kisasszony jó erősen megfogta és teljes erejével hozzávágta a hajó oldalához, hogy összetörött. A palaczk szalmaborítékban volt, hogy cserepei széjjel ne hulljanak s ezeket az ünnepély után mutogatták egy new-yorki ékszeres bolt kirakatában. A keresztelő formula, melyet a szép keresztanya mondott, ez volt: "Keresztellek téged a né­met császár nevében Meteornak."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. márczius 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henrik porosz herczeg látogatása Amerikában: A "Meteor" hajó megkeresztelése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 833x601 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna