D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_06_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gonda Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Gonda Béla
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 18. sz. (1902. május 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gonda Béla (1851-1933)
V I A F I d : 2844500
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gonda Béla
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gonda Béla (Szöllőske, 1851. december 28. - 1933. augusztus 7.) magyar mérnök, szakíró, tanár, a Vaskapu-szoros szabályozója, a magyar tengerkutatás megszervezője.
A Sárospataki Református Gimnáziumban, majd a bécsi és a budapesti műszaki egyetemeken tanult, mérnöki oklevelet Budapesten szerzett 1873-ban. 1875-76-ban a Magyaróvári Királyi Gazdasági Akadémia hallgatója, mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, emellett öntözéssel kapcsolatos előadásokat is tartott. Vízügyi munkásságát a Felső Torontáli Ármentesítő Társulatnál kezdte, zsiliptervezéssel és építkezési feladatok megoldásával, még technikusként, tanulmányai félbeszakításával. 1882-ben a a közmunka- és közlekedésügyi miniszter műszaki tanácsának főmérnöke lett, következő évtől a Vaskapu szabályozásáért, a hajózásért és kikötőépítésért felelős főosztály vezetője lett. A Vaskapu szabályozásában végzett munkájáért Magyarországon és külföldön is számos kitüntetést kapott.
1878-tól tanított a Magyaróvári Gazdasági Akadémián és a budapesti műegyetemen, 1880-tól a Felső Ipariskolában, később a Budapesti Külkereskedelmi Akadémián.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gonda Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 692x888 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna