D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Szontagh Ábris
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Szontagh Ábris
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 19. sz. (1902. május 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Alternatív gyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szontagh Ábrahám (1830-1902)
V I A F I d : 308737271
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homeopátia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alternatív gyógyászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Szontagh Ábris
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Iglói és zabari Szontagh Ábrahám (Dobsina, 1830. január 16. - Budapest, 1902. március 21.) orvosdoktor, homoeopata gyakorló orvos.
1848-ban mint önkéntes tüzér a honvédseregbe lépett és mint tüzér Görgey Artúr hadtestében részt vett az iglói, branyiszkói és kápolnai ütközetekben, Komárom vára védelmében, a nyárasdi és ácsi csatákban aztán mint komáromi kapituláns menekült. Bécsben az orvosi tudományokat tanulta 1856. május 6-án orvosdoktori, 1857. március 5-én szülészmesteri és április 20-án hasonszenvi orvosegyesületi rendes tagsági, május 4-én sebészdoktori oklevelet nyert. Előbb Pozsonyban mint több előkelő család és e mellett szegények rendes orvosa, 1861 októberétől Pesten mint homoeopata orvos működött, ahol a tornaegyesület főalapítója volt. 1863-ben fő részt vett a Hasonszenvi Orvosegyesület megalapításában, melynek 1865-től sok évig titkára, majd tiszteleti tagja és elnöke volt. Az Országos Közegészségügyi Tanácsnak is tagja volt. 1866. november 14-én megnősült. Elhunyt 1902. március 21-én, örök nyugalomra helyzeték 1902. március 23-án Budapesten, a Kerepesi úti temetőben.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szontagh Ábrahám
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 790x878 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna