D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_23_kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pillanatfelvételek a Magyar Tudományos Akadémia május 11-iki nagygyűléséből
B e s o r o l á s i   c í m : Pillanatfelvételek a Magyar Tudományos Akadémia május 11-iki nagygyűléséből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kozma Andor
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 20. sz. (1902. május 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kozma Andor (1861-1933)
V I A F I d : 121444704
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1902
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pillanatfelvételek a Magyar Tudományos Akadémia május 11-iki nagygyűléséből
Kozma Andor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leveldi Kozma Andor (Marcali, 1861. január 12. - Budapest, 1933. április 16.) költő, műfordító.
1885-ben a legnagyobb hazai biztosító társaság, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság tisztviselője, majd főtitkára lett. Ugyanakkor állandó munkatársa volt a Pesti Hírlapnak, a Budapesti Hírlapnak, A Nemzetnek, a polgári liberális demokrata Az Ujságnak, az akkori irodalmi haladás főorgánumának, A Hétnek. A Borsszem Jankó szívesen közölte az irodalmi és politikai élet jelenségeiről rögtönzött, csattanós verseit. Kozma Andor Az Ujság hasábjain Koboz aláírással verses heti krónikákat írt, amelyekben ironikusan, néha szatirikusan kommentálta a politikai eseményeket. Andronicus néven vasárnapi tárcái jelentek meg a Nemzetben. 1893-tól a Kisfaludy Társaság tagjává választotta, 1899-től pedig annak másodtitkára lett. 1910-től kormánypárti programmal országgyűlési képviselő is volt.
Nagy része volt abban, hogy Ady Endre a főváros irodalmi díját elnyerte.
A törést Kozma Andor életében a forradalmak hozták. A forradalomtól félt, de az ellenforradalom eszközei visszariasztották. Ettől kezdve visszavonult a közélettől még a költészetében is. 1925-ben jelent meg Honfoglalás című történelmi regéje. Legjelentősebb műfordítói munkája Goethe Faust-jának fordítása volt, amely 1924-ben jelent meg. A húszas években írt három elbeszélő költeményt, két hőskölteményszerű múltidézést a magyar előidőkről (Turán, Honfoglalás) és egyet Petőfiről. Ezeknek már csak a nyelve és verselése vallott a mesterségéhez kitűnően értő művészre, nem tudott már kora ellen haladó lenni, de nem tudott hivő ellenforradalmár sem lenni.
A hetvenedik éve felé közeledő Kozma Andor valójában elhallgatott.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kozma Andor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kozma Andor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 473x727 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna