D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_04_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gömörmegye új székhelye Rimaszombaton
B e s o r o l á s i   c í m : Gömörmegye új székhelye Rimaszombaton
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 24. sz. (1902. június 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : telephely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rimaszombat
G e o N a m e s I d : 723736
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Gömör és Kishont vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gömörmegye új székhelye Rimaszombaton
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gömör-Kishont vármegye székhelye sokáig Pelsűcz nagyközség volt, egy nagy, de elavult vármegyeházzal, mígnem 1882-ben Rimaszombatra tették a székhelyet. Azonban itt nem lévén alkalmas helyiség, új megyeház építését határozták el, a mely 1901 végére el is készült.
Az új vármegyeháza a legmodernebb barokk stílusban épült, a volt Huszár-, jelenleg Tompatéren, Czigler műépítész tervei szerint. A főépület kétemeletes, oldalszárnyai pedig emeletesek. A földszinten vannak elhelyezve a pénztárak, számvevőség, tanfelügyelőség, ügyészség, főorvos, várnagyi és főispáni titkári lakás. Az első emeleten van a főispán és alispán lakása és a díszes nagyterem, melynek fehér alapon dúsan aranyozott falai szintén barokk ízlésűek. Ugyanitt van elhelyezve az államépítészeti hivatal. A második emeleten vannak: a jegyzői hivatal, az árvaszék, a közigazgatási hivatalok s a nagyterem két karzata. A minden tekintetben sikerült épület 400,000 koronájába került a vármegye közönségének.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holló Barnabás: Tompa Mihály szobra Rimaszombatban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1059x676 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna