D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_13_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bártfa városának a május 4-iki tűzvészkor leégett része
B e s o r o l á s i   c í m : Bártfa városának a május 4-iki tűzvészkor leégett része
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Adolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1828-1891
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 25. sz. (1902. június 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tűzeset
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bártfa
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. május 4.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bártfa városának a május 4-iki tűzvészkor leégett része
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mostani veszedelmet is a nagy forgószél okozta. Egy viskóban a szegény parasztasszony feldöntötte a rántást és a felcsapó szikra lángba borította a kunyhót. Messze volt ez, a város déli részén, az Ó-Fehérítőn, mégis alig telt belé egy-két perez, a külváros e része már lángokban állott. A forgószélben borzalmas látvány volt a lángtenger, a melyből tűzkévék raja, mint lobogó lángeső repült a belső városra. Fél­ óra múlva a gyönyörű Főtér, az úgynevezett "Ring" keleten levő oldala is több helyütt, a közepén és a két végén is lángba borúlt, vele egyszerre a Hölzel Mór híres faragó műintézete, a mely az úgynevezett régi kaszárnyában volt elhelyezve, nemcsak tömérdek faragásra való fa, hanem művészi kész faragványok, oltá­rok égtek oda. Innen repült át a lángcsóva az Abroncs-utczára, attól meggyulladt az új posta palota, a mit egy régi kolostorból alakítottak át. Meggyúlt a katholikus parokhia is. Ekkor már a négyszögű Főtér keleti során minden épület lángban állott. Egyszerre a külső vár faláig az Abroncs-utcza is lángba borúit. Pokoli látvány volt ez. Míg az ég felé vakító fénynyel csapkodott a tűzcsóva, a láng, a szikra, lent az utczán a leszálló füsttől oly sötétség lett, hogy látni se lehetett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bártfa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Bártfa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1568x1377 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna