D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_45_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kassai slőjd tanfolyam kiállítása
B e s o r o l á s i   c í m : Kassai slőjd tanfolyam kiállítása
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kemény
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 28. sz. (1902. julius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műhelymunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakkör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kassai slőjd tanfolyam kiállítása. - Kemény Jenő fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Slöjd
(svéd) a. m. kézi munka, eredetileg minden oly munka, mely gépek nélkül végezhető. Szűkebb értelemben az elemi technika, mely nem ipari, hanem nevelés-egészségügyi szempontból bir fontossággal, melyet mi rendesen kézügyesítő munkának nevezünk. A S. nem új keletü, már két századdal ezelőtt nagy fontosságot tulajdonítottak annak kiváló pedagogusok, különösen a németeknél, ezzel akarva ellensúlyozni a gyermekek szellem megerőltetését. Ezért foglalkoztatták a gyermekeket az iskolában hetenkint 2-3 órán át mindenféle kézi munkával. Nálunk 1797. találjuk ennek első határozottabb nyomait a kishonti esperesség által kiadott tantervben, amelyben elrendeltetik, hogy a tanítók szerdán és szombaton foglalkoztassák tanulóikat kisebb kézi munkákkal, házacskák építésével, egyberakásával stb., aminek nagy hasznát vehetik. Ezen időtől kezdve tért hódított ez az oktatási irány nálunk is, mignem századunk derekán, majd 70-es években az u. n. háziipari oktatás fejlődött ki belőle, mely teljesen kivetkőztette a kézi munkát eredeti jellegéből. Mig ugyanis eredetileg nevelés-egyészségügyi jellege volt, ekkor ipari jelentőséget tulajdonítottak neki, ami néhány év mulva teljesen elvesztette hatását.
(Forrás: http://www.kislexikon.hu/slojd.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Slöjd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1055x766 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna