D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_oldal_17_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Napi jelentés a Honvédmenházban
B e s o r o l á s i   c í m : Napi jelentés a Honvédmenházban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 31. sz. (1902. augusztus 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : turistaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menedékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelentés
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 9. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Napi jelentés a Honvédmenházban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az agg honvédek menedékháza ez évben éri meg fölépítésének évfordulóját. Három holdnyi kert közepén, fák, virágok s árnyas lugasok között emelkedik az egy emeletes díszes épület, a melyek díszes homlokzatán ez a fölírás van: Az 1848/49-iki rokkant honvédeknek hálás elismerésül a nemzet egyesei. Fölötte az ország czímere s két angyal között honvédalakok, míg a húsz öl hosszú homlokzat két végén két kőből faragott sisakos vitéz áll őrt. Az emelet felső részein több vármegye aranyos czímere látható.
Harmincz év óta áll már az agg honvédek kényelmes otthona a külső Soroksári-út 62-ik számú 4000 négyzet-öles telken. A legelső országos honvédgyűlésen Vidats János indítványozta volt, hogy építsenek házat a 48-as rokkant honvédek számára, a hol lakást és ellátást nyerjenek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. augusztus 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A honvéd-menház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Donáth Dezső: Az Országos Honvédmenház lakói
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Honvédmenház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1528x1101 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna