D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_oldal_38_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Plósz Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Plósz Pál
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1866-1934
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 34. sz. (1902. augusztus 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Biokémia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Plósz Pál (1844-1902)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biokémia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Plósz Pál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1844. október 9-én született Pesten, hol atyja hírneves orvos volt. Négy testvére közül ő volt a legidősebbik egyik öcscse, Sándor, az igazságügyminiszter, a másik, Béla, az állatorvosi főiskolán a sebészet tanára egyetlen nővére Irma, dr. Kanitz Ágoston kolozsvári egyetemi tanár özvegye. Gimnáziumi tanulmányait Pesten a piaristáknál végezte, az orvosi tanfolyamot pedig részint a pesti, részint a bécsi egyetemen. 1867-ben avattatott orvosdoktorrá. 1867-től 1868 végéig a Szt. Rókus-kórház különböző osztályain mint gyakornok, majd mint segéd-és alorvos működött. 1868-ban, miután a Rókus-kórházat elhagyta, Wagner János, a nagyhírű egyetemi tanár belgyógyászati koródájába lépett be mint gyakornok és 1872. szeptemberéig ezen intézet kötelékébe tartozott. 1869. októberében a koródáról szabadságoltatván, Tübingába utazott, hol egy éven át a híres Hoppe-Seyler laboratóriumában foglalkozott az élet- és kórvegytan elméleti és gyakorlati tanulmányozásával. 1871 elején, még klinikai gyakornokságának ideje alatt, magántanárrá képesíttetett és ezzel tér nyílt számára, hogy a nagynevű Hoppe-Seyler oldala mellett szerzett tudományt a hazai, akkor még elő nem készített talajba átültesse. Mint magántanár az 1870/71 és 1871/72. tanévek alatt a budapesti egyetemen előadásokat tartott az élet- és kórvegytanból és irodalmilag is élénk tevékenységet fejtett ki. 1872 nyarán az akkor felállított kolozsvári Ferencz József tudomány-egyetemhez neveztetett ki az élet- és kórvegytan nyilvános rendkívüli tanárává. 1873-ban megkezdette előadásait a kolozsvári egyetemen, de már 1874 tavaszán a budapesti egyetemre neveztetett ki az élet- és kórvegytan nyilv. rendkívüli tanárává. 1881-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, 1882-ben pedig nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki. Ezenkívül tagja volt alapítása óta az igazságügyi orvosi tanácsnak, továbbá több tudományos egyesületnek, köztük a kir. magyar orvosegyesületnek és a természettudományi társulatnak.
1875-ben nőül vette Szűcs Magdát, kivel boldog házasságban élt gyermekei közül egy fiút és egy leányt sikerűlt fölnevelnie, kiken rajongó szeretettel csüggött.
1893-ban váratlanul nagy csapás érte : szeretett felesége rövid pár napi szenvedés után kholerában meghalt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. augusztus 24.)
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Plósz Pál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Plósz Sándor igazságügyi miniszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 808x801 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna