D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_41_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Khuen-Héderváry Károly, Teleki Margit grófnő
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Khuen-Héderváry Károly, Teleki Margit grófnő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 27. sz. (1903. julius 5. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Khuen-Héderváry Károlyné Teleki Margit (1860-1922)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Khuen-Héderváry Károly, Teleki Margit grófnő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Khuen-Héderváry Károly 1880 szept. 6-án vezette oltárhoz Teleki Margit grófnőt. Horvátország fővárosa gróf Khuen-Hédervárynénak köszönheti, hogy a női lyceum mellett létre jött egy kiváló jeles leánynevelő intézet, melyben a fizető növendékeken kivül minden vármegyéből egy-egy árva leányka ingyen neveltetik azon alap segélyezéséből, melyet a volt bánné egy évi fáradhatlan buzgólkodásával közadakozásból létesített. Ezen leányinternátust a "zágrábi hölgyek társasága" igazgatja, melynek ólén gróf Khuen-Héderváryné mint alapító és elnök lelkesen működött. Ez egyesület egy női társaskört is tart fenn, hol a hölgyek hivatott tudósok által tartott tudományos előadásokat hallgatnak és egyéb nemes szórakozással foglalkoznak.
Nagy tevékenységet fejtett ki a grófné, mint a magyarországi "Vörös Kereszt" egyesület zágrábi osztályának elnöke is.
A grófi pár házasságából három gyermek született. A legidősebb, Sándor most huszonkét éves; A második fiú Károly volt, a kit szülői nagy fájdalmára már korán elragadott a halál. Harmadik fiuk szintén Károly, most tizenöt esztendős.
A miniszterelnök neje, Teleki Margit grófnő nemcsak apai, hanem anyai ágon is a Teleki családból származik. Édes atyja, az 1875-ben elhunyt széki gr. Teleki Sándor a család gyömrőinek nevezett ágából eredt s anyja is Teleki leány, gróf Teleki Domokosnak, az 1876-ban elhunyt államférfiúnak leánya. Hat testvére van.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. julius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Gróf Khuen-Héderváry Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1277x1743 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna