D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_08_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Motoros kocsik a vasutakon
B e s o r o l á s i   c í m : Motoros kocsik a vasutakon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 12. sz. (1903. márczius 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Hőtechnika, kazánok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : motorkocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alföld
G e o N a m e s I d : 676770
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Motoros kocsik a vasutakon
Az "Alföldi első gazdasági vasút" gőzmotoros kocsija.
Az "Arad-csanádi egyesült vasutak" új gőzmotoros kocsija
Gőzmotoros kocsi a hozzákapcsolt mellékkocsikkal. A keskenyvágányú "Alföldi első gazdasági vasút" pályáján.
1902. május
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Boros Béni, az aradi és csanádi egyesült vasutak egykori elnökigazgatója volt az első, a ki nálunk gyakorlatilag foglalkozott azzal, hogy a csekély személy-forgalommal biró helyiérdekű vonatokon is szétválasztható legyen a személy- és teheráru-forgalom. Már 1894-ben, midőn az "Alföldi első gazdasági vasút" épült, megpendítette az eszmét, hogy a személyforgalom gyorsabb lebonyolítására motorkocsikat alkalmazzanak. Kísérletezett is ilyenekkel, de mielőtt kedves tervét megvalósíthatta volna, elszólította őt a halál.
A vasúttársaság vezetősége azonban az elhunyt elnökigazgató nyomdokain haladt s az aradi és csanádi egyesűlt vasutak üzemében kezelt "Alföldi első gazdasági vasút" igazgatósága már 1900-ban elhatározta, hogy a kovácsháza-csabai keskenyvágányú vonalon motoros személykocsikat hoz forgalomba.
Egyik képünkön bemutatjuk ezen kocsit, melyet 1902 májusban adtak át a forgalomnak.
Látva a sikert, mely ezen újítást kisérte, az intéző körök elhatározták, hogy az aradi és csanádi egyesült vasutak rendes nyomtávú vonalain is életbe léptetik a motorkocsi forgalmat.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. márczius 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szalay3: Magyarország, Budapest, Vasúttörténeti Park, 204-es, SzG
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szalay3: Magyarország, Budapest, Vasúttörténeti Park, 242-es, SzG
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1561x676 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna