D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 485_584_pix_Oldal_43_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : X. Pius pápa anyja
B e s o r o l á s i   c í m : X. Pius pápa anyja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 33. sz. (1903. augusztus 16. )
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sanson, Margarita (1813-1894)
V I A F I d : 197932269
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pius (pápa), X. (1835-1914)
V I A F I d : 95295599
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : anya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : X. Pius pápa anyja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sarto Józsefnek. X. Pius nagyapjának, Riese község jegyzőjének három fia volt: Antonio, Giacinto és Battista. A harmadik fiú, Battista, fölváltotta utóbb apját a községi jegyzőségben és feleségül vette Sanson Margitot, bátyja (Giacinto) feleségének bugát. Nyolcz gyermeke született: József, a mai X. Pius pápa, a ki 1835 június 2-ikán látta meg a napvilágot; Angelo, a ki 1836 márczius 26-ikán született, Róza, Tereza, azután Mária, Antónia, Lucia és Anna, a kik sorrend szerint 1838-ban, 1840-ben, 1842-ben, 1844-ben, 1846-ban és 1848-ban születtek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. augusztus 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Giuseppe Melechior Sarto, az észak itáliai Treviso városához közeli faluban, Rieseben született 1835. június 2-án. Anyja húsz évvel volt fiatalabb az apjánál, Margherita Sansonnak hívták és varrással foglalkozott. Elsőszülött fiuk pár napos korában meghalt, utána következett a nagy jövőjű gyermek, akit Giuseppe Melechior névre kereszteltek. Giuseppe Melechior után hamarosan megszületett öccse, Angelo és hat húga, valamint még egy, korán elhunyt kisöccse.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : X. Pius pápa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 794x1148 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna