D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_12_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Margitay Tihamér festményeinek kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Margitay Tihamér festményeinek kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Virradat
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Margitay
U t ó n é v : Tihamér
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1922
V I A F I d : 96145546
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 37. sz. (1903. szeptember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Margitay Tihamér (1859-1922)
V I A F I d : 96145546
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Margitay Tihamér festményeinek kiállításából
Virradat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Itt van pl. a "Virradat" eddig ismeretlen s nagy gonddal festett szimbolikus képe, öt méter hosszú és három méter magas vásznon. A hatalom uralkodása a világ fölött minden időkben, - ez a festmény gondolata, kifejezésre jut benne az emberiség ideális boldogulásának reménye. Diadalszekéren, teljes pompájában tartja ünnepi menetét a hatalom, megtestesítve egy despota személyében. A nép görnyedten vonszolja a Hatalom szekerét, végtelen tömege elvész a távolban; csak itt-ott tekint vissza valaki, egy-egy gondolkodó fő; de ott áll mögöttük a hóhér pallosával, ott van a vigyázó őr korbácscsal kezében. Senki se merjen mozdulni. A diadalkocsit kisérik a Hatalom támogatói fényes menetben. Ám a levegőben ott lebeg a géniusz, az eszmék, a szabadság géniusza és ragyogón kél föl a nap. Virrad. A kép eszméje nincs kötve sem korhoz, sem nemzetiséghez.
Érdemes figyelmesen megvizsgálni a mozgalmas kép részleteit, egyes alakjait és berendezését. A fölkelő nap éles, tüzes fénye bevilágít mindent, a tömeget, egyeseket, a despota rideg alakját és a sivár tájat, mely egy kopár hegy alatt terül el A hegyen is ott a hatalom intézménye, egy vár, mely azonban már rom. A hatalom érzéketlen, észre sem veszi a kínlódó tömeget, a mint őt diadalszekerén előre vonszolja. A rabszolga tömeg eleje már bele jutott a napfénybe, a vakító világosságba s abban eltűnik siralmas tömege, mintha megszabadulna. A vonszolt trónus mögött az egyházat, mint a legközelebb támogató erőt, egy agg bibornok és keresztet vivő szerzetes képviselik. A környezetben látni minden minden időknek és minden népeknek előkelőit, főnemeseit: nőket, férfiakat vegyest Szürkeparipáján ül egy Bethlen Gábor korabeli oligarcha; fölötte régi magyar zászló leng. Emitt áhitatos apáczák, fehér liliommal kezökben; aztán modern főrangú hölgy, XVIII. századbeli franczia főúrral karöltve; előttük ledér nő, fedetlen mellel. A kocsi elején a középkori hóhér kinyújtott kezében halálosztó pallossal az igazságszolgáltatás kegyetlen fegyverével, mely fenyegeti az alázatos fejeket, ha fölemelkedni mernének. A kimerült tömeget a hajcsár korbácsa nógatja. A két lebegő géniusz: a Remény és a Béke, a virradat felé szállnak a megváltó szabadságot jelképező nap felé. A Múzsák is szolgálják és dicsőítik a hatalmat, de a költő a dicshymnuszba belevág lantjának szavával és felhangzik az ébredő szabadság lelkesítő dalának első akkordja. Sokáig lehet nézni a képet és gondolkozni rajta.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. szeptember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vesztett játszma : Margitay Tihamér festménye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2714x1316 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna