D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_688_pix_Oldal_50_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iszmid város
B e s o r o l á s i   c í m : Iszmid város
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 40. sz. (1903. október 4..)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Törökország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Iszmid város.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Iszkimid, Isznikmid), az ugyanily nevü szandsákságnak, görög metropolitának és örmény érseknek székhelye Konstantinápoly török tartományban, a Márvány-tenger kis-ázsiai partján, hosszu és keskeny öböl és vasut mellett, mintegy 25 000 török és örmény lak., hajó-, fez- és posztógyárral; fa-, só-, gyapju-, gyümölcs-, sajt- és halkivitellel; Abd-ul-Aziz egykori, düledező palotájával. Az amfiteatrumszerüen épült város fölött emelkedő dombon még láthatók falak és tornyok romjai, amelyek Bitinia egykori hires fővárosának akropoliszát alkották. I., a régi Nikomedia, Kr. e. 264. I. Nikomedes Bitinia királyától alapíttatott és 6 századon át Kis-Ázsia egyik legvirágzóbb városa volt. III. Nikomedes a rómaiaknak hagyta örökségbe. Hadrianus és Diocletianus császárok hosszabb ideig laktak benne. 358. földrengés pusztította el, de Justinianus ujra fölépíttette. 1331. Akcse Kocsa, a törökök vezére elfoglalta a bizanci császároktól. A karlovici béke után ide internáltatott Thököly Imre, aki itt is fejezte be életét és itt temették el a keresztény temetőben.
(Forrás: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/052/pc005217.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thököly sírja Iszmidben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1614x839 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna