D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_877_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Solt-vadkerten
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Solt-vadkerten
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Wolff
U t ó n é v : Arthur
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 50. sz. (1903. deczember 13.)
T e c h n i k a : rézkarc
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth szobrának leleplezési ünnepélye Solt-vadkerten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Délután két órakor ment végbe az ünnepély, melyben részt vett úgyszólva az egész község s küldöttek által képviselve voltak Halas. Kis-Kőrös és Dunapataj is. Az ünnepélyt Krultschnill Antal evangélikus lelkész, a szobor-bizottság elnöke nyitotta meg, ki üdvözölvén a megjelenteket, szép szavakkal méltatta Kossuth érdemeit, majd Krasznay Ferencz, a kerület országgyűlési képviselője tartott Kossuthról emlékbeszédet, melynek végezte után a szobrot - Horvay János sikerűlt művét - lelepleztek. Ezután Kossuth Ferenczet kívánták hallani kinek szavait különös lelkesedés kisérte. Többen is szólottak még s azután Frey Miksa jegyző a község nevében átvette a szobrot a az ünneplők a Himnus éneklése közben eloszlottak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. deczember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Kossuth László síremléke Alsó-Dabason
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1126x1700 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna