D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A chicagói színházégés
B e s o r o l á s i   c í m : Chicagói színházégés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 2. sz. (1904. január 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődési intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előcsarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A leégett chikagói Iroquois színházból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Iroquois-szinház csak a múlt év november 23-án nyílt meg. De úgy látszik, hogy a színházak ép úgy ki vannak téve a kiszámíthatatlan szerencsétlenségeknek, mint a tengerre induló hajók. A chicagói színházban különben, úgy látszik, a gondatlanság idézte elő a szerencsétlenséget. A mint ugyanis a színpadon kitört a tűz, az asbest-függönyt nem birták lebocsátani, hogy a tüzet elzárja a nézőtértől, A vész-kijáratok nagy részét fel sem lehetett nyitni, mert zárva voltak. Az iszonyú rémületben a menekülők agyontiporták egymást. Most azután bezárták Chicagóban az összes színházakat s nyilvános mulatóhelyeket mindaddig, míg meg nem vizsgálják, hogy mennyiben felelnek meg a biztonságnak. A leégett színház nevét az Iroquois-kerülettől nyerte, melyben Chicago fekszik s melyet viszont az egykor ott lakott Iroquoisindián törzsről neveztek el. Ez az az indián törzs, mely Cooper regényeinek magyar fordításaiból irokéz név alatt ismeretes. Erre emlékeztetett a színház homlokzatán volt indián-fej." (Forrás:Vasárnapi Ujság 51. évf. 2. sz. (1904. január 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A debreceni színház épülete / litográfus Moll Gusztáv, tervező Skalnitzky Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2309x1679 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet