D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_508_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Trefort Ágoston emlékszobra
B e s o r o l á s i   c í m : Trefort Ágoston emlékszobra
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1944
V I A F I d : 7678311
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 24. sz. (1904. junius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Trefort Ágoston (1817-1888)
V I A F I d : 36907944
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Trefort szobrának leleplezési ünnepélyéről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A gyűjtés gondját a természettudományi társulat vállalta magára. A kert egyik beszögellő részében, a fiziológiai intézet előtt áll a kis méretű bronzszobor. Egyszerű talapzaton áll Trefort egész bronz-alakja, egyszerű öltözetben, födetlen fővel, értelemtől és a lélek belső tüzétől életteljes arczczal, bal kezében iratcsomót tartva, jobb kezét keresetlen, könnyed mozdulattal nadrágja zsebéhez értetve. így néz azokra az épületekre, melyeket ő emelt a magyar mívelődésnek. A szobor leleplezése bizalmas körben folyt le. A kik az ünnepélyen megjelentek, csaknem valamennyit benső érzelmi kapcsok fűzik Trefort emlékéhez. Ott voltak a család tagjai: Trefort leánya: özv. gróf Batthyány Ferenczné Trefort Edith; unokaöcscse, báró Eötvös Loránd két leányával, Eolanda és Ilona bárónőkkel; veje Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum igazgatója, leányával, Szalay Lily kisaszszonynyal." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 24. sz. (1904. junius 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Trefort-emléktábla leleplezési ünnepélye Homonnán : Pólányi Dezső fényképe után / fényképész Pólányi Dezső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2141x1348 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet