D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 813_913_pix_Oldal_42_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karácsony
B e s o r o l á s i   c í m : Karácsony
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kiadja a Vasárnapi Ujság szerkesztősége
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : művészeti album
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 52. sz. (1904. december 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karácsony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : album
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karácsony
Kiadja a Vasárnapi Ujság szerkesztősége.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E karácsonyi albumot a "Vasárnapi Ujság" több régi ós újabb munkatársa szerkesztette jelesen kiváló részt vett benne a "Vasárnapi Ujság" főmunkatársa, Mikszáth Kálmán, kinek az album két önálló új dolgozatát közli.
Az album mind külső kiállításának nálunk szokatlan dísze, mind tartalmának gazdagsága által (terjedelme körülbelül 90 oldal a "Vasárnapi Ujság" nagy alakjában) bizonyára élénk feltűnést fog kelteni a karácsonyi könyvpiaczon. Művészi kivitelű szines képmellékletei közt ott lesznek jeles művészeinknek, Háry Gyulának, Margitay Tihamérnak, Vastagh Györgynek legújabb szép művei; továbbá nagyhírű tájképfestőnknek, Mészöly Gézának egyik legkiválóbb balatoni tájképe, valamint a korai olasz művészet egyik legkedvesebb alkotása, Pinturicchio képe : "Krisztus születése". Ezenkívül illusztráltan - még pedig nagyrészben szintén pompás szines reproductióban - jelenik meg a többi közlemények nagyobb része is, jeles művészek rajzaival, gondos kivitelben. Lesz az albumban egy sereg szines humoros kép is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. november 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karácsony ünnepére
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Karácsony" czímű album
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3010x4351 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna