D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ritkasagok0018.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Túróci fakönyv
B e s o r o l á s i   c í m : Túróci fakönyv
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (A Tudománytár másolata után.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dokumentum
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar ritkaságok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar ritkaságok : curiosa hungarica
S z e r z ő : Tóth Béla
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szöveg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalmi dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : használati szöveges dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Túróci fakönyv
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A túróci fakönyv. 1839-ben hírlapi értesítés folytán JERNEY JÁNOS figyelmessé lett egy hírre, mely szerint Túrócvármegyében valami hún-székely betűkkel írott oklevél bukkant föl. Utána kérdezősködve a dolognak Cherven Tamás szentkereszti plébános, később besztercebányai apátkanonok, megküldte az írás másolatát és a Bél Mátyás-féle hún-székely ábécé alapján megfejtett olvasását is; később az Akadémia megkeresésére eredetijét is. Cherven Tamás előadása szerint 1839-ben akadt rá a túrócvármegyei Stubnya fürdőben Jezerniczky István vármegyei adószedőnél, ki azt állította, hogy az okiratra az ősrégi Raksányi család levéltárában akadtak rá. Az okirat sötétbarna nyírfahéjra (Betula alba) van koromfekete téntával írva, éles írótollra valló vonásokkal." (Forrás: http://mek.oszk.hu/13300/13317)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Béla: Magyar ritkaságok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1072x1428 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet