D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0016.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068618/0016_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Imre herceg temetése és Vazul megvakítása
B e s o r o l á s i   c í m : Imre herceg temetése és Vazul megvakítása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képes krónika - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zombory
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1971
S o r o z a t : 1971. Képes krónika - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniatúra
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : krónika
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvritkaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Imre (Magyarország: herceg) (1007?-1031)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vazul, Árpád-házi (11. sz.)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1971-1972
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1971. KÉPES KRÓNIKA - BLOKK
Ofszetny. 11 1/2 K. fog.
T.: Zombory Éva, a Krónika ábrái alapján
Á 1971. dec. 10.-1972. ápr. 30.
PM 330 999 fog. 8 289, számozott.
2737 BI 85 2718 10 Ft Imre herceg temetése és Vazul megvakítása 300,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Képes krónika latin nyelvű krónikaszöveg, illetve az ezt hagyományozó kódex elnevezése. A szöveg az 1358. május 15-én megkezdett úgynevezett XIV. századi krónika kompozíció megcsonkult változata. A középkori magyar történelem fontos forrása. Illusztrációi, miniatúrái - szám szerint 142 darab - a korabeli európai - itáliai, cseh és magyar képzőművészet rangos emlékei, mert a korabeli életet, öltözetet örökítik meg. A krónika a budai vár kancelláriáján készülhetett. A kutatások alapján - feltehetően - egy Kálti Márk nevű kanonok a szerzője, aki krónikákból összeszedegetve a magyarok hunoktól kezdődő régi és legújabb tetteiről - 1342-ig bezárólag - szóló történeteket papírra vetette. Ezért Márk krónikájának is nevezik. Mint általában a krónikák, ez is bőven tartalmaz régi mondákat. Szövege a magyarok történetének előadása, annak a régebbi, V. István magyar király korabeli krónika-szerkezetnek alapján, melyet a XIII. század végén Kézai Simon krónikaíró, s utóbb még a Budai Krónika szerzője használt. A pompás munka címlapján I. Nagy Lajos magyar és lengyel király arcképe és az Anjouk liliomos címere látható. 1933-ig a bécsi volt Udvari Könyvtár őrizte, majd a Magyar Nemzeti Múzeum illetve az Országos Széchenyi Könyvtár kapta meg. (Révai Nl.11k.477 o.,Új Magy.L.1959.1k.263 o., MNL.10k.778 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zombory Éva: Péter királyt elűzi Aba Sámuel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1969x2183 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn