D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0046.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068648/0046_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : IV. Béla
B e s o r o l á s i   c í m : IV. Béla
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Királyok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Konecsni
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1908-1970
V I A F I d : 25509501
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1942
S o r o z a t : 1942. Királyok
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
V I A F I d : 261238972
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1942
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1943
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1942. KIRÁLYOK
Mélyny. X-Vj. 12 1/2 : 12 F. fog.
T : Konecsni György
F 1942 dec 21-1943 jun 30
P 250 000 fog
734 701 12 (+12) f IV. Béla (1206-1270) 100.- 150.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : IV. Béla Árpád-házi magyar király 1235-től 1270-ig. Az ország második alapítója. II. Endre és Gertrúd királyné fia, Szent Erzsébet bátyja. Apja már 8 éves korában megkoronáztatta. 1224-től Szlavóniát, 1226-tól Erdélyt kormányozta. 1220-ban vette feleségül Laszkarisz Teodor nikaiai császár (ur. 1205-1222) lányát, Máriát (1205-1270). A domonkosokkal együtt kormányzósága területein irányította a keresztény térítést és a megkeresztelkedett kunokat birtokaikban és szabadságjogaikban megerősítette. Apjával nézeteltérései voltak, melyek egyre gyakoribbá váltak. Gyakorlatilag Béla lett az apja politikáját ellenzők táborának vezetője. 1228-ban megkezdte az apja által eladományozott királyi birtokok visszavételét. Trónra lépése után az anyja meggyilkolásában részes főurak egy részét börtönbe vetette, birtokaikat elkobozta, apja egykori híveivel való leszámolás keretében folytatta a birtokvisszaszerzést, majd jelentős létszámú kun csoportot fogadott be az országba. E népszerűtlen intézkedések miatt feszült légkör alakult ki, ami megakadályozta a megfelelő intézkedések megtételét a készülődő tatár invázió ellen. A késve mozgósított magyar sereg rossz vezetése következtében 1241. április 11-én a muhi csatában vereséget szenvedett, és II. Frigyeshez, Stájerország hercegéhez (ur. 1230-1246) menekült. A herceg - helyzetével visszaélve - Bélát kincseinek és 3 dunántúli vármegyének az átadására kényszerítette. Miután a tatárok megszállták az országot, családjával tovább menekült Dalmáciába, Trau várában talált menedéket. A tatárok kivonulása után 1242-ben tervszerűen látott hozzá országa újjáépítéséhez. Királyi várakat építtetett, birtokadományokkal támogatta a várépítő nagybirtokosokat, fallal vette körül a városokat, visszahívta a kunokat, külföldi telepeseket hívott be. Családi kapcsolatok kiépítésével megbízható szövetségeseket keresett a tatárok ellen. Élete végén súlyos harcokat folytatott fia, István herceg (1239-1272) - a későbbi V. István - és II. Ottokár cseh király (ur. 1253-1278) ellen. 1264-65-ben fegyveres harc robbant ki apa és fia között, mely István győzelmével végződött. A rossz viszony továbbra is megmaradt, ezért a halálos beteg király, egykori ellenfele, II. Ottokár védelmébe ajánlotta családját. IV. Béla volt az első magyar király, aki a budai Várhegyen épült palotában rendezte be az udvarát. Budán letelepítette a domonkos rendet, pártfogolta a ferences rendet, kolostort építtetett a Nyulak-szigetén a domonkos rendi apácáknak és ide adta a később szentté avatott Margit nevű leányát. A két fián kívül még hét leánya volt, akik közül Margit a legnevezetesebb, boldogként tisztelik Kunigundát és Jolánt. IV. Bélát az esztergomi minioriták templomában temették el. (Larousse 1991.1k.281 o., MNL.3k.501. o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vizkelety Béla: IV. Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 618x881 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn