D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0054.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068656/0054_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jáki templom távlati képe és a clunyi apátság díszítő eleme
B e s o r o l á s i   c í m : Jáki templom távlati képe és a clunyi apátság díszítő eleme
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Párhuzamok: Jáki temlom - clunyi apátság
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pálinkás
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2005
S o r o z a t : 2005. Párhuzamok: Jáki templom - clunyi apátság
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületdíszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2005. PÁRHUZAMOK: JÁKI TEMPLOM - CLUNYI APÁTSÁG
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
A bélyeg a jáki templom és a clunyi apátság, mint Európa különböző pontjain, de azonos stílusban épült épületek között von párhuzamot.
Ofszetny. 13:13 1/4 F. fog.
TV Pálinkás György
Á 2005. máj. 25.-2007. dec. 31.
P 200 000 fog.
4800 5035 110 Ft Jáki templom távlati képe és a clunyi apátság díszítő eleme 300,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ják, magyarországi község Vas megyében, az Alpok alján, az osztrák-magyar határ közelében, Szombathelytől délre. Az apátság alapítója a Vercellini nemzetségből való Jáki Nagy Márton gróf volt a XIII. század elején. 1256. május 2-án szentelte fel az apátsági templomot Ornode győri püspök. A török uralom alatt a lángok martaléka lett és 1745-ben Erdődy Gábor gróf - a jáki apát - építtette fel. A modern restaurálás Schulek Frigyes tervei alapján, Gyalus L. vezetésével történt 1896-1904 között. Alapformája a jellegzetes Magyarországon kialakult háromhajós bazilika, kereszthajó nélkül, urasági karzattal, nyugati főhomlokzatán nagyméretű toronypárral. A tornyok közötti oromzatot ikerablakok és egyszerű rózsaablak töri át. Az apszisok félköríves záródásúak. Építési tervét többször változtatták. Az első szakaszban szentélynégyzetet építettek, gazdag keresztboltozatot terveztek. Ennek hordására a pillérkötegek el is készültek. Az oszlopfejek a késő román épületszobrászat legszebb alkotásai közé tartoznak. Kiemelkedő szépségű a nyugati igen gazdagon díszített főkapu, háromszögű oromzattal lezárt építménybe foglalva. A rézsűs kapu oszlopait és pillérsarkait nagyrészt geometrikus, finom technikájú díszítés borítja. A kapuépítmény háromszögletű oromzatát a hazai román stílusú monumentális szobrászat legjelentősebb alkotásai díszítik. Középen Krisztus, két oldalán lépcsőzetesen tíz apostol (kettő a tornyok homlokzatára került) életnagyságú szobra. A templom belsejét XIII. századbeli freskók díszítik. (Műv.L.1966.2 k.490 o.,Révai Nl.10 k.745 o., MNL. 10k.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kertész Dániel: Ják, apátsági templom (XIII. sz.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 964x728 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn