D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0087.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068600/068689/0087_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rőzsét vivő leány
B e s o r o l á s i   c í m : Rőzsét vivő leány
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Japán fametszetek
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hokusai
U t ó n é v : Katsushika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1760-1849
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1971
S o r o z a t : 1971. Japán fametszetek
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ázsiai művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1971
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1972
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1971. JAPÁN FAMETSZETEK
A Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum anyagából.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Névérték: 3 Ft
Á 1971. júl. 9.-1972. dec. 31.
PM 630 000 fog. 6 450
2702 2679 3 Ft Hokusai (1760-1849): Rőzsét vivő leány 60,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Katsushika Hokusai japán festő és fametsző. Gyermekkorában egy könyvkereskedésben dolgozott, majd Sunso műhelyben fametszést tanult. 1786-ban önállósította magát. Nevét gyakran változtatta, a Hokusai nevet 1797-től használta. Kb. 30 művészneve ismert. Élete nagy részét nyomorban töltötte, pedig 70 éves művészi pályája alatt több mint 40.000 rajzot, metszetet, festményt, vázlatot készített és kb. 500 könyvet illusztrált. "A rajzolás megszállottjá"-nak nevezte önmagát. Igen gazdag, rendkívül eredeti, rövid, pontos vonalakkal megvalósított munkáin a perspektíva nyugat-európai felfogása kiváló térés ritmusérzékkel párosult. Egyéni stílusa 1800 körül kezdett kialakulni és ebben az időben jelentek meg tokiói látképei, tájképsorozatai. Ilyen remekmű-remekművei - többek között - A Fudzsi-hegy harminchat nézetben, Tokió látképei, Hegyek és hegyek, stb. című képei, melyeken bámulatosan adta vissza a japán táj finom fényjátékait, e táj lényegét. Élete utolsó éveiben is egymás után jelentek meg szebbnél szebb kiadványai. Tanítványaival készített rajzainak gyűjteménye a Manga című többkötetes munkája A XX. század közepéig ő volt a legismertebb japán művész Nyugaton. Helyes hazai értékelése is csak a XX. században következett be. (Műv.L.1966.2k.398o.,Larousse 1992.2k.126 o., MNL.9k.537 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eishi, Chobunsai: Gésák a csónakban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1029x1348 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn