D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0096.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/068600/068698/0096_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Rákóczi-szabadságharc korának tárgyi emlékei
B e s o r o l á s i   c í m : Rákóczi-szabadságharc korának tárgyi emlékei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Elekes
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. A Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pecsét
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pisztoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : írásos dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rákóczi-szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003-2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC 300. ÉVFORDULÓJA - BLOKK
A Rákóczi-szabadságharc korának tárgyi emlékei: kuruc lovassági szablya, tiszti kard, nemesi buzogány; Rákóczi pénzei, bronzból, ezüstből és aranyból készült libertások, a fejedelem pecsétnyomója, a szécsényi országgyűlés emlékérme; Ország-zászló "Pro Libertate" felirattal, kuruc kori hangszerek (tárogató, harci dob); pisztolyok, kuruc lőportartó. A blokk keretén a Rákóczi-szabadságharc korának írásos dokumentumai, a szécsényi országgyűlés szövetséglevele, az ónodi országgyűlés törvénykezési cikkelyei, az első rendszeres hírlap a Mercurius Veridicus részlete látható. Felirat "Rákóczi-szabadságharc 1703-1711".
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Elekes Attila
Névérték: 480,- Ft
Á 2003. máj. 6.-2005. dec. 31.
P 200 000 fog.
4695 a-d BI 280 4788-91 4x120 Ft 1000,- 1000,- (Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Habsburg-uralom által bevezetett gazdasági korlátozások, adóterhek, a császári adminisztráció túlkapásai voltak közvetlen előzményei a Tokaj-Hegyalján élő jobbágyok, bérlők, polgárok, parasztok részvételével kirobbant fegyveres harcnak, mely 1697 augusztusában a felkelők teljes vereségével végződött. Esze Tamás újabb népi szervezkedés vezéreként kereste meg II. Rákóczi Ferencet, aki éppen Lengyelországban tartózkodott, hogy vállalja el a fegyveres felkelés vezetését. A felkérésre igent mondott és 1703. május 6-án Bercsényi Miklóssal (1665-1725) kiáltványt adott ki a galíciai Brezánban - akkor lengyel, majd szlovák községben (magyar neve Litvaberzseny) - , melyben a Habsburgok ellen szólítja Magyarország minden lakosát. E kiáltvány kibocsátásával és a jelmondatos zászlók kibontásával vette kezdetét a Rákóczi-szabadságharc. 1703. június 16-án ért Rákóczi magyar földre és 200 főnyi vert paraszthad fogadta, akikhez Bercsényi lengyel és román zsoldosai, valamint a császári seregből átállt szökevények csatlakoztak. Évekig tartó váltakozó sikerek és sikertelenségek közepette vívták a kurucok harcukat, melynek utolsó állomása a romhányi csata volt 1710. január 22-én. Itt a Rákóczi által vezetett 12.000 fős kuruc hadsereg, - melyben kb. 3.500 lengyel és svéd katona is harcolt, - vereséget szenvedett. Bercsényi 1710-ben, Rákóczi pedig 1711 februárban Lengyelországba távoztak, hogy esetleges segítségről tárgyaljanak az orosz I. Nagy Péter cárral (ur. 1682-1725). Ez idő alatt itthon Károlyi Sándor kuruc tábornok (1669-1743) és gróf Pálffy János császári főparancsnok (1663-1751) megkötötte 1711. április 30-án a szabadságharcot lezáró szatmári békét és másnap a majtényi síkon a kurucok letették a fegyvert. II. Rákóczi Ferenc és híveinek egy része elutasította a békét és a száműzetést választották. (Az Emberiség Kr. 542 o., MNL.4k.545 o, 9k.330 0.,16k. 528 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: II. Rákóczi F. zászlója (1706)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2893x1481 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn