D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 043.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068759/043_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lúdtollat tartó kéz, EU-t jelképező csillagok, athéni Akropolisz, budai vár részlete
B e s o r o l á s i   c í m : Lúdtollat tartó kéz, EU-t jelképező csillagok, athéni Akropolisz, budai vár részlete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Európai Uniós csatlakozási szerződés alárása - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Baticz
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1970-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. Európai Uniós csatlakozási szerződés alárása - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Európai Unió
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatlakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Európai Unió országa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerződés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003-2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Európai Unió
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA - BLOKK
Hazánk Európai Uniós csatlakozási szerződésének 2003. ápr. 16-i aláírása alkalmából. A blokkot UV-fénybe helyezve a Külügyminisztérium EU csatlakozási lógója tűnik fel.
Ofszetny. 12 K. fog.
T.: Baticz Barnabás
Á 2003. ápr. 14.-2004. dec. 31.
P 120 000 fog., sorszámozva
4690 BI 279 4786 500 Ft Lúdtollat tartó kéz, EU-t jelképező csillagok, athéni Akropolisz, budai vár részlete 1200,- 1200,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az európai tőkésországok a II. világháború után különféle szervezetekbe tömörültek gazdasági, politikai, kereskedelmi, katonai és egyéb közös érdekeik hathatósabb érvényesítése érdekében. 1992. február 7-én hozott határozatukkal létrehozták sikeres együttműködésük eredményeként az Európai Uniót. Határozatuk 1993. november 1-én lépett hatályba és alakult meg a szervezet. Az 1989-90-es évek politikai változásai a baloldali rendszerben működő államokban végbemenő rendszerváltások nyomán felmerült már hazánkban 1990-ben az Európai Közösséghez való tartozásunk kérdése. Az Európai Unió kibővítésének lehetőségéről szóló sikeres tárgyalások eredményeként 2003. április 16-án Athénban az Unió tagországainak képviselői jelenlétében a 10 leendő tagország képviselői - köztük Magyarország képviselői is - aláírták az Unió kibővítéséről szóló 5.000 oldalas szerződést. A szerződés akkor lép életbe, ha azt az EU tagállamok és a belépő országok parlamentjei egyaránt ratifikálták. A jóváhagyási eljárásnak határt szab a 2004. május 1-jére tervezett bővítés. A tervezett bővítés eredményeként 2004. május 1-től tagállamainak száma 25. (Népszabadság cikkek 2003. április 14.,16., Filatéliai Sz. 2003. jún., MNL.19k.290 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kármán Orsolya, Szmola Adrien: Csatlakozás az Európai Unióhoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2550x1708 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn