D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 090.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068806/090_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Antall József
B e s o r o l á s i   c í m : Antall József
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Köztársaság szabadon választott miniszterelnöke emlékére - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pásztor
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1933-2012
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1993
S o r o z a t : 1993. A Magyar Köztársaság szabadon választott miniszterelnöke emlékére - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszterelnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Antall József, ifj. (1932-1993)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : parlament
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1993-1994
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1993. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SZABADON VÁLASZTOTT MINISZTERELNÖKE EMLÉKÉRE - BLOKK
Ofszetny. 11 1/4:11 K. fog.
T.: Pásztor Gábor
Á 1993. dec. 30.-1994. dec. 30.
PM 480 000 fog.
4225 BI229 4273 19 Ft dr. Antall József (1932-1993) 300.- 300.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Antall József magyar történész, politikus. Id. Antall József (1896-1974) kisgazdapárti politikus, menekültügyi kormánybiztos, majd újjáépítési miniszter fia. 1950-62-ig az ELTE Bölcsésztudományi Karán történelem-magyar szakos tanári, levéltárosi, könyvtárosi, muzeológusi diplomát, illetve 1986-ban történelemből bölcsésztudományi doktorátust szerzett. Az Országos Levéltár és a Pedagógiai Tudományos Intézet munkatársa, az Eötvös József, majd a Toldy Ferenc gimnázium tanára volt 1957-től 1959-ig. Az 1956-os forradalom idején részt vett a Független Kisgazdapárt újjászervezésében és a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalapításában. Ezért 1957-ben letartóztatták, állásából felfüggesztették és 1963-ig nem publikálhatott. 1964-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár főmunkatársa, majd 1984-től főigazgatója volt. 1987-88-ban aktívan részt vett a Magyar Demokrata Fórum megszervezésében és a Független Kisgazdapárt újjászervezésében. 1989 októberben az MDF elnökévé, 1990 májusában miniszterelnökké választották. E funkcióit haláláig töltötte be. 1990-től Az Európai Demokrata Unió alelnöke, és a Magyar Piarista Diákszövetség alapítója és tiszteletbeli elnöke volt. Mint történész, főként újkori magyar orvostörténettel és XIX. századi magyar politikatörténettel foglalkozott. Kulturált magatartásával és megnyilatkozásaival az új magyar demokratikus köztársaságnak elismerést szerzett bel- és külföldön egyaránt. (Larousse 1991.1k.123 o., MNL.2k.118 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Antall József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1692x1218 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn