D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 094.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068809/094_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1632-1690) zsoltáros- könyve (1686), az Országos Széchényi Könyvtár épülete
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1632-1690) zsoltáros- könyve (1686), az Országos Széchényi Könyvtár épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jubiláló közgyűjtemények - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Tőkés
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : könyv
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2002
S o r o z a t : 2002. Jubiláló közgyűjtemények - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallási szövegek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsoltároskönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallásos irodalmi dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Apafi Mihály (Erdély: fejedelem), I. (1632-1690)
V I A F I d : 32346685
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemzeti könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2002. JUBILÁLÓ KÖZGYŰJTEMÉNYEK - BLOKK
A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapításának 200. évfordulója alkalmából.
A blokk bélyegein I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1632-1690) zsoltáros- könyve (1686); Graduale Pars II. kódexből származó iniciálé; a Pesti Polgárőrség zászlaja; XII. szd-i szenteltvíztartó látható. Az ívszél díszítő elemei: az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum épülete, továbbá az alapító gróf Széchényi Ferenc (1754-1820) portréja. Az ívszél alnyomata a közgyűjtemények alapító okiratának részlete.
Ofszetny. 12 K. fog.
T.: Tőkés Tamás
Névérték: 150,- Ft
Á 2002. ápr. 29.-2004. dec. 31.
P 100 000 fog.
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Magyarország nemzeti könyvtára. Feladata a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : I. Apafi Mihály Erdély fejedelme 1661-től 1690-ig. Apafi György és Petki Borbála fia. Részt vett II. Rákóczi György erdélyi fejedelem (ur. 1648-60) lengyelországi hadjáratában. A tatárok fogságába került. Hazatérte után, 1661. szeptember 14-én Ali pasának (1578-1664), a török hadak fővezérének utasítására az erdélyi rendek a kis-selyki országgyűlésen fejedelemmé választották. Apafit kortársai tehetetlen és befolyásolható uralkodónak ismerték, aki helyett felesége - Bornemissza Anna (1630-1668) - és kancellárja - Teleki Mihály kuruc ezredes (1671-1720) kormányozott. Az iskola-ügy és az egyházközségek támogatója volt. Nagy könyvárat gyűjtött és ő maga is foglalkozott irodalommal. Felesége halála után búskomor lett. Utolsó éveit könyvei és óragyűjteménye között töltötte. Hamvait 1909-ben Kolozsvárra vitték. (MNL.2k.189 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Apafi Mihály, Erdély fejedelme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 968x1573 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn