D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 099.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068814/099_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bélyegritkaság: "Fordított Madonna" és nyomóeszköze, szelvényen: A Bélyegmúzeum belső tere
B e s o r o l á s i   c í m : Bélyegritkaság: "Fordított Madonna" és nyomóeszköze, szelvényen: A Bélyegmúzeum belső tere
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Idegenforgalom (III.) - Budapest - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2005
S o r o z a t : 2005. Idegenforgalom (III.) - Budapest - blokk
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária (Jézus anyja)
V I A F I d : 52482731
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeumi gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kuriózum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2005. IDEGENFORGALOM (III.) - BUDAPEST - BLOKK
A blokk öt, sakktáblaszerűen elhelyezkedő szelvényes bélyeget tartalmazó ívben mutatja be Budapest nevezetességeit.
Ofszetny. 12:11 1/2 F. fog.
T.: Nagy Péter
Á 2005. máj. 25.-2007. dec. 31.
P 100 000 fog.
4799 d BI 301 5031 100 Ft Bélyegritkaság: "Fordított Madonna", és nyomóeszköze, szelvényen: A Bélyegmúzeum belső tere
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első Magyar Posta Bélyegmúzeuma 1930. április 28-án nyílt meg ünnepélyes keretek között a fővárosban a Krisztina körúti postapalota 8. emeletén. 10 év alatt a múzeum kinőtte kereteit, így 1940. november 23-án a Dob utcai minisztériumi épületben nyitotta meg ismét kapuit a látogatók előtt. A II. világháború eseményei folytán megsérült épület rendbehozása után 1948-ban a korábban elszállított múzeumi anyag visszakerült a helyére. Az 1956-os forradalom idején a múzeum belövést kapott, így a páncélládákba került kiállítási anyag a kiállítási helyiség helyrehozatala után 1957.május 1-től volt látható. Az 1970-es évek elejére a múzeum területét jelentősen növelni kellett, mert a kiállítandó anyag már közel 10 millióra szaporodott és a múzeum vezetői igyekeznek annak jelentős részét a nagyközönség részére hozzáférhetővé tenni. (Bélyeglexikon 1988.123-163 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Papp Gábor: 405a sz. bélyeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1601x638 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn