D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 114.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068800/068829/114_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : József Attila
B e s o r o l á s i   c í m : József Attila
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Dudás
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-2014
V I A F I d : 121387130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2005
S o r o z a t : 2005. Jeles magyarok (IV.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : József Attila (1905-1937)
V I A F I d : 39379044
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2005. JELES MAGYAROK (IV.)
100 éve született Rejtő Jenő (1905-1943) és József Attila (1905-1937).
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13:13 1/4 F. fog.
T.: Dudás László
Névérték: 140,- Ft
Á 2005. ápr. 11.-2007. dec. 31.
P 200 000 fog.
4788 5018 140 Ft József Attila 320,- 280,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : József Attila magyar költő. A XX. századi magyar líra kiemelkedő alakja. Édesanyja faluról Budapestre felkerült szolgálólány, mosónő volt, édesapja pedig szappanfőző, munkás. Édesapja 1908-ban elhagyta családját. József Attila kisebbik nővérével Öcsödre került egy paraszt gazdához, ahonnan 1912-ben visszakerült Budapestre. 1917 őszén - édesanyja betegsége miatt - ismét menhelybe került Monorra, ahonnan megszökött. Édesanyja 1919 decemberben meghalt. Rövid időre Nyergesújfalura került a szaléziánusokhoz, majd hajósinas lett, végül 1920 októberében gyámja, Makai Ödön - Jolán testvérének férje - Makóra küldte gimnáziumba és internátusba. 17 éves volt, amikor első verses kötete megjelent Juhász Gyula előszavával Szegeden a Szépség koldusa címmel. 1923-ban a Lázadó Krisztus című verséért istenkáromlással vádolták, fogházbüntetésre ítélték, amely alól felmentették. Magánúton érettségizett és 1924-ben beiratkozott a szegedi egyetem magyar-francia-filozófia szakára, ahonnan Horger Antal professzor (1872-1946) eltanácsolta a Tiszta szívvel című verse miatt. Második verses kötete 1925-ben jelent meg Nem én kiáltok címmel. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta, miközben a nyomorral küszködött. A következő évben Hatvany Lajos irodalomtörténész (1880-1961) segítségével a Sorbonne-on tanulhatott Párizsban. Élete mindvégig útkeresés, a megértő és szerető közösség igénye hajtja magánéletében és a közéleti politikai tevékenységében. Emiatt egymástól távol eső szellemi- ideológiai mozgalmakhoz csatlakozott. Párizsban ismerkedett meg a munkásmozgalommal, a marxizmussal, és egy anarchista kommunista szervezet tagja lett. 1927-től Budapesten élt. 1928-ban beleszeretett Vágó Mártába, eljegyzésüket a lány családja megakadályozta. Ezt követően neuraszténiás tünetekkel kórházba került. Hazatérte után a Bartha Miklós Társaságba lépett be. 1929 végén az Előörs munkatársa. 1930 őszén kapcsolódott be az illegális Kommunista Párt munkájába. Kapcsolatát a párttal a bizalmatlanság és bizonytalanság jellemezte, ezért életre szóló csalódások érték és 1933 végén véglegesen eltávolodott a kommunista mozgalomtól. 1931-ben az ügyészség elkobozta a Döntsd a tőkét ne siránkozz című kötetét, melynek verseiben - Tömeg ,Szocialisták, Munkások, Lebukott - a politikai költészetet a tiszta költészet ragjára emelte. Lírája kiteljesedését tanúsítják a Medvetánc és Nagyon fáj című kötetei. 1934-ben nem hívták meg a moszkvai írókongresszusra, csalódottságának a Miért nem én? című pamfletjében adott hangot. 1935-ben beleszeretett pszichoanalitikus orvosába, Gyömrői Editbe. Élete utolsó időszakában a szociáldemokrácia, a baloldali liberalizmus eszmekörében kereste helyét. Költészetének kivételes jelentőségű versei a Külvárosi éj, az Óda, Eszmélet, A Dunánál. 1936-ban Ignotus Pállal (1901-1978) megalapították a Szép szó című folyóiratot. 1936-ban jelent meg utolsó verseskötete a Nagyon fáj. Betegsége mindjobban előrehaladt, ezért 1937 nyarától állandó orvosi gyógykezelésre szorult, barátai szanatóriumban helyezték el, ahonnan november 4-én utókúrára Balatonszárszóra vitték nővérei panziójába. Életének utolsó, betegágyban töltött hónapjaiban is a mikro- és a makrokozmosz összefüggéseit kutatta. Vitatott körülmények között , a 1284-es tehervonat kerekei alatt fejezte be életét. Az 1930-as évek első felében írt verseiben hatásosan újította meg a magyar politikai propaganda-költészetet, de elmélyültebb műveiben a külváros, a munkásság valójában forma: a lelki és erkölcsi üresség képi kifejezője. Költői pályájának kiteljesedése az 1936-37-ben írt úgynevezett "leltár" versekben történt meg. Nagy művészi felelősséggel vallott a magyarságról, hazája múltjáról és jövőjéről. Felemelte szavát a totalitárius eszmék és rendszerek ellen. Szerelmes verseiben a vágyott, de el nem érhető harmónia, esdeklés szólalt meg. Poétika szempontból a klasszikus műfajok megújítására tett kísérletet. Formai letisztultság, áradó zeneiség, keresetlen egyszerűség, bravúros képalkotás jellemzi a kései korszakát. (Világir. Kisencikl.1976.1k.554 o.,Larousse 2k.297 o., MNL.10k.349 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vagyóczky Károly: József Attila
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 969x732 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn